Søk om støtte til ekstraaktiviteter – Frifond kompetanse og aktivitet

Skal koret ditt gjennomføre et kompetansehevende tiltak, samarbeidsprosjekt eller andre ekstraordninære aktiviteter? Da kan du søke om støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet.

Gjennom ordningen kan du få støtte til følgende tiltak, om de ikke gjennomføres innenfor ordinært driftsbudsjett:

• Kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor alle musikksjangre,
• utvikling av nytt materiell, arrangementer, komposisjoner mv,
• ekstraordinære lokale aktiviteter og prosjekter,
• større samarbeidsprosjekter mellom flere lokale lag, på tvers av genre, festivaler,
konserter med mer,
• regionale prosjekter som stimulerer det lokale musikklivet og har større lokale
ringvirkninger
• tiltak for å styrke lederkompetansen i organisasjonene og lokallagene,
• kurs og faglig opplæring av deltakerne i ekstraordinære prosjekter,
• i særlige tilfeller honorar til ekstern ekspertise/veiledere i prosjektet. Det må komme
klart frem i søknad og spesifiseres i budsjett hvem dette gjelder,
• prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings-
og mangfoldsarena, kulturell kompetanse og prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger, inkludering og deltakelse.

Det går å søke om maksimalt 100.000 kroner. Midlene kan ikke brukes til å dekke ordninære driftskostnader, utstyrsinvesteringer eller reise- og turnévirksomhet.

De fulle retningslinjene for søknaden kan du lese her: Retningslinjer FKA 2019

Søknadsskjema FKA 2019 Søknaden skal sendes til Norsk musikkråd før 15. februar, i fysisk eller elektronisk form.

Comments are closed.