Fond og støtteordninger

MicrophonesHar koret behov for ekstra konsertstøtte, nytt PA-anlegg eller kordrakter? OBU har laget en oversikt over diverse fond og støtteordninger som kan være relevante for koret ditt å søke støtte fra.

Oslo Kommunes konsertstøtte for frivillige lag og foreninger
Hva: Støtte til konserter som holdes i Oslo.
Søknadsfrist: 15.januar og 15.august

Oslo Kommunes løpende tilskudd kunst- og kulturtiltak
Hva: Tilskudd til mindre løpende kunst- og kulturtiltak, f.eks. konserter. Det gis ikke støtte til rene amatørtiltak, og det er en forutsetning at tiltaket involverer profesjonelle utøvere (eks gjestesolist eller musikere).
Søknadsfrist: Løpende

Norsk Kulturråd: Prosjektstøtte barn og unge
Hva: Støtte til blant annet kurs, workshops, forestillinger og konserter. Kulturrådet prioriterer tiltak av høy kvalitet som prøver ut nye formidlingsmåter, som tar for seg nye kunstuttrykk og/eller etablerte uttrykk på nye måter, samt tverrkunstneriske tiltak. Det gis videre prioritet til tiltak som bidrar til å fremme et språklig og kulturelt mangfold på området barne- og ungdomskultur, samt tiltak rettet mot barn i førskolealder.
Søknadsfrist: Fire ganger årlig. 1.mars, 1.juni, 1.september, 1.desember

Norges Korforbunds Aktivitetsmidler for kor
Hva: Støtte til korkonserter hvor det samarbeides med profesjonelle.
Søknadsfrist: 15.mars og 15.september

Voksenopplæringsmidler (VO-midler)
Hva: Opplæringstilskudd (eks korøvelser) for blant annet kor med minst tre medlemmer over 14 år. Det er et krav at det er minst 3 tellende deltakere pr søknad (altså over 14 år).
Søknadsfrist: 1. januar/1. juli for ordinære øvelser (vår/høst). Søknad sendes før opplæring starter ved korte kurs/seminarer.

Legater
Hva: Det finnes en rekke legater som gir stipender og tilskudd til spesifikke formål. Mange legater har retningslinjer som definerer støtteberettigede ut fra geografisk tilknytning, sosial status eller formål. På legatsiden.no ligger en omfattende oversikt over ulike legater.