Fond og støtteordninger

MicrophonesHar koret behov for ekstra konsertstøtte, nytt PA-anlegg eller kordrakter? OBU har laget en oversikt over diverse fond og støtteordninger som kan være relevante for koret ditt å søke støtte fra.

Oslo Kommunes konsertstøtte for frivillige lag og foreninger
Hva: Støtte til konserter som holdes i Oslo.
Søknadsfrist: 15.januar og 15.august

Oslo Kommunes løpende tilskudd kunst- og kulturtiltak
Hva: Tilskudd til mindre løpende kunst- og kulturtiltak, f.eks. konserter. Det gis ikke støtte til rene amatørtiltak, og det er en forutsetning at tiltaket involverer profesjonelle utøvere (eks gjestesolist eller musikere).
Søknadsfrist: Løpende

Norsk Kulturråd: Prosjektstøtte barn og unge
Hva: Støtte til blant annet kurs, workshops, forestillinger og konserter. Kulturrådet prioriterer tiltak av høy kvalitet som prøver ut nye formidlingsmåter, som tar for seg nye kunstuttrykk og/eller etablerte uttrykk på nye måter, samt tverrkunstneriske tiltak. Det gis videre prioritet til tiltak som bidrar til å fremme et språklig og kulturelt mangfold på området barne- og ungdomskultur, samt tiltak rettet mot barn i førskolealder.
Søknadsfrist: Fire ganger årlig. 1.mars, 1.juni, 1.september, 1.desember

Norges Korforbunds Aktivitetsmidler for kor
Hva: Støtte til korkonserter hvor det samarbeides med profesjonelle.
Søknadsfrist: 15.mars og 15.september

Aktiv Ungdoms støtte til Gruppeutveksling
Hva: Ungdomsgrupper (13 til 25 år) får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land. Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Ungdom skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Tema for utvekslingen bestemmer dere selv.
Søknadsfrist: Fem ganger årlig. Se frister her.

Voksenopplæringsmidler (VO-midler)
Hva: Opplæringstilskudd (eks korøvelser) for blant annet kor med minst tre medlemmer over 14 år. Det er et krav at det er minst 3 tellende deltakere pr søknad (altså over 14 år).
Søknadsfrist: 1. januar/1. juli for ordinære øvelser (vår/høst). Søknad sendes før opplæring starter ved korte kurs/seminarer.

Sangløftet
Hva: Nasjonal satsning for å løfte frem sang. Se hjemmesiden for informasjon om fokusområder.
Neste søknadsfrist: 15.november («Næringsgivende aktiviteter»)

Lebara Kulturfond
Hva: Støtte til flerkulturelle initiativ som bidrar til at barn og unge kan få oppfylle drømmene sine.
Søknadsfrist: To ganger årlig. Neste frist: 5.august

Storebrands «Du kan»-midler
Hva: Støtte til samfunnsnyttige tiltak. Se eksempler på tiltak som har mottatt støtte her.
Søknadsfrist: To ganger årlig. Neste frist: 1.oktober

Gjensidige-stiftelsen
Hva: Støtte til landsdekkende og regionale prosjekter som kan knyttes opp mot en eller flere av følgende dimensjoner: Forebyggende, Utviklende, Aktivitetsskapende, Samfunnsbyggende. Tilleggstema for 2011 er «Barn og unges oppvekstvilkår».
Søknadsfrist: To ganger årlig. Neste frist: 15.september

Sparebankstiftelsen DNB Nor
Hva: Støtte til prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Se eksempler på gavetildelinger her.
Søknadsfrist: To ganger årlig. 15.februar og 15.september.

Fokus Engasjement
Hva: Støtte til prosjekter innen kunnskap, kunst og kulturliv, og breddeidrett.
Søknadsfrist: To ganger årlig. 1.april og 1.oktober.

Legater
Hva: Det finnes en rekke legater som gir stipender og tilskudd til spesifikke formål. Mange legater har retningslinjer som definerer støtteberettigede ut fra geografisk tilknytning, sosial status eller formål. På legatsiden.no ligger en omfattende oversikt over ulike legater.