Styremøtemal

Styret skal være valgt på et årsmøte og skal drive koret fram til neste årsmøte etter retningslinjer gitt i vedtektene og i en eventuell handlingsplan e l.

Det er i dag normalt at styreleder innkaller til styremøtene etter behov. Innkallingen skjer ofte som en e-post til medlemmene. Denne sendes ut i god tid. Dirigenten må være godt informert om styrearbeidet og deltar på styremøtene når det er naturlig (planlegging av aktivitet som konserter mm). Styrets planlegging bør ligge minst 6 mnd i forkant. Store arrangementer og turer bør planlegges enda tidligere.

Eksempel på saksliste til et normalt styremøte:

  • Tid
  • Sted
  • Sak 1: Siden sist (alle innkomne saker som brev og innvitasjoner samt en gjennomgang av gjennomført aktivitet i perioden).
  • Sak 2: Økonomistatus (en kort gjennomgang av inntekter og utgifter i perioden, saldo)
  • Sak 3: Aktiviteter i kommende periode (ordinære øvelser, seminar, konserter, tur)
  • Sak 4: Innkalling til årsmøte i tråd med vedtektene

Valgt sekretær skriver og sender ut et referat til godkjenning.