Hva er viktig for Ung i Kor som frivillig organisasjon?

 

Se vår film på youtube! 

 

Takk til Frivillighet Norge for tekster og film.

Lag en langstidsplan for frivilligheten!

En stortingsmelding om frivillighet er viktig for å definere frivillighetens behov og vilkår nå og i framtiden. Den siste frivillighetsmeldingen kom i 2007, og mye har skjedd siden da. Frivillighet Norge har derfor jobbet for en ny frivillighetsmelding, og vi er glad for at regjeringen vil legge denne fram for stortinget før jul 2018. Frivilligheten er en egen samfunnssektor i møtet mellom folk, stat og næring som krever egne politiske virkemidler. Som andre viktige samfunnsområder, trenger også vi en langsiktig plan med konkrete tiltak for styrkede rammebetingelser.

Tre hovedprioriteringer i vårt innspill

På vegne av frivillige organisasjoner i Norge, har Frivillighet Norge laget et lengre, felles innspill til den kommende frivillighetsmeldingen som bygger på vår allerede vedtatte politikk og forslag fra medlemmene. Du kan lese det i sin helhet på Frivillighet Norge sine hjemmesider.

Innspillet har tre hovedprioriteringer:

1. full og rettighetsfestet momskompensasjon,

2. forenkling og samkjøring av søknads- og rapporteringssystemer

3. offentlig støtte til digitalisering av frivilligheten med kompetanse, verktøy og erfaringsutveksling.

Viktigst av prioriteringene er retten til full momskompensasjon.

Vi vil ha rett til full momskompensasjon!

I lang tid har frivillige organisasjoner betalt moms på varer og tjenester mens næringsaktører har fått momsen tilbakebetalt. Forklaringen er at næringsaktører tilbyr varer og tjenester de senere krever betaling for med moms, mens frivillige organisasjoner ikke krever inn moms.

Samtidig skaper frivilligheten store samfunnsverdier som den ikke tar betalt for. Da er det urettferdig å måtte betale mer for varer og tjenester. Derfor er både Stortinget og regjeringen enige i at frivillige organisasjoner skal få den momsen de betaler for varer og tjenester eller investert i bygg og anlegg, tilbake.

Full momskompensasjon er en rettferdig ordning for hele frivilligheten. Den gjør det billigere å drive, og gjør budsjettplanleggingen mer forutsigbar enn nå, når organisasjonene ikke vet hvor stor andel momsutgifter de vil få tilbake i neste budsjettår. Dermed kan organisasjonene bruke mer tid og ressurser på å øke aktiviteten og skape enda større samfunnsverdier.

Politikere sier ofte at det er kostbart å innføre full momskompensasjon. Men vi er bare 500 mill. kr unna målet. Det er ikke mye når man tenker på hvor store verdier frivilligheten skaper, og det er ikke mye på et stort statsbudsjett. Til sammenligning økte regjeringen midlene til næringsrettet forskning og innovasjon med 4,3 milliarder kroner fra 2013 til 2018. SSB anslår at verdiskapingen i frivillig sektor var på over 130 milliarder kroner i 2015.

Senest i 2017 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge fram en plan for opptrapping til full momskompensasjon. Men enn så lenge synker andelen momsutgifter organisasjonene får tilbakebetalt, og vi har ikke sett noe til plan fra regjeringen. Derfor legger frivilligheten fram et eget forslag til plan for gradvis opptrapping av ordningen fram til 2022. Sammen med planen ønsker vi at regjeringen skal vedta at frivillige organisasjoner har rett til full momskompensasjon.

Hvor ble det av alle korguttene?

 

Har du hørt det før? Det var en gang et barnekor, og så er det plutselig bare jenter igjen? Mange korledere sliter med å få guttene til å bli, og til å fortsette å synge gjennom oppveksten. Hva er det som gjør at noen lykkes bedre enn andre?

Mentorordning

Kristin Vold er dirigent for Barnekantori, Guttekor og Ungdomskantori ved Kirkens korskole på Nøtterøy, og har gjennom årene hatt stor suksess med å rekruttere og arbeide med gutter. Vil du lære mer om å arbeide med gutter – eller om noe helt annet – fra Kristin? I år kan du søke om å ha Kristin som mentor på Koralliansens Mentorordning.

Opplegget er basert på to samlinger i Vestfold, og vil passe for alle på sør- og østlandet. Det er ingen krav om å ha en viss utdanning på forhånd, det eneste viktige er at du dirigerer et barne- eller ungdomskor i Norge.

Å være med på mentorordningen koster 5000,-, og det vil ofte være mulig å få koret ditt til å betale hele eller deler av summen.

Meld deg på via skjemaet til Koralliansen før 15. september!

http://bit.ly/MentorordningPåmelding

Sing Me In i Oslo!

Ung i Kor arrangerer seminar om inkludering av barn og unge med migrantbakgrunn i kor 14. september, 10.00.

Ung i Kor er stolte deltakarar i prosjektet Sing Me In, som har hatt som mål å samle inn informasjon om korleis samsong har vorte brukt som ein måte å integrere unge med migrantbakgrunn. Prosjektet blir no avslutta med publisering av tre ulike handbøker, som har vorte samanstelt på bakgrunn av innsamla data og intervjuar med folk på feltet. Handbøkene handlar om å arrangere song med flyktningar, om å integrere migrantar i eksisterande kor, og om å bruke song for å integrere i eit skulemiljø.

Som ein del av dette arrangerer Ung i Kor no seminar, der dei nyutgjevne handbøkene vil bli presenterte. Me vil mellom anna ha presentasjonar frå Marius Solevågseide, som skal tale om song på asylmottak, og Anne Haugland Balsnes, som skal fortelje om forskinga si og “gjestfri korsong.” Kanskje me også får vitjing av eit kor?

Seminaret vil føregå 14. september på Popsenteret i Oslo, Trondheimsveien 2, 10.00-14.00. Deltaking kostar 200,- og då inngår lunsj.

Handbøkene frå prosjektet vil finnast tilgjengeleg for gratis utdeling.

Meld deg på her! https://www.deltager.no/sing_me_in_-_korsang_som_inkludering_14092018

 

 

Ledig stilling i Ung i Kor – Vest!

Regionskonsulent, Ung i Kor – Vest

Ung i Kor lyser herved ut en 80 % stilling som regionskonsulent for Ung i Kor – Vest.

Om stillingen

Som regionskonsulent for Ung i Kor – Vest har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle arrangementer og prosjekter for våre medlemmer. Du har et stort ansvar, men også stor tillit, og du vil ha betydelig påvirkningskraft på organisasjonen, og dine arbeidsoppgaver. Du jobber stort sett selvstendig, men har gode og tilgjengelige kolleger i Ung i Kor sin sentraladministrasjon, og de andre regionene, i tillegg til at du samarbeider med styret og frivillige. Som regionskonsulent styrer du din egen arbeidsdag med høy grad av fleksibilitet.

Ung i Kor – Vest er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Noe av stillingen (20%) er knyttet opp til oppgaver for og i samarbeid med nasjonalleddet.

Arbeidssted er USF Verftet i Bergen, hvor vi er en del av det musikkfaglige miljøet som er samlet der.

Om søkeren

Vi ønsker søkere med musikalsk- og korfaglig kompetanse, og kjennskap til det frivillige musikkfeltet. Søkeren må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for  utvikling av kor- og sangaktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at søkeren har noe erfaring med økonomiarbeid.

Søkeren må kunne ta initiativ, jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og varierende arbeidspress må påregnes.

Det vil være mulighet for utvidelse av stillingen dersom den ansatte lykkes i å iverksette nye prosjekter og vekst i organisasjonen.

Om Ung i Kor

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor – Vest er regionledd av Ung i Kor, med ca. 70 medlemskor og 2 000 medlemmer i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.

Stillingsprosent: 80%
Tilsettelse: April 2018 eller etter avtale
Lønn: l.tr. 37-48 (361 700-423 200) etter kompetanse og ansiennitet

Søknadsfrist: 18. mars

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor – Vest, Marius Dale Romslo på 93034989 eller vest@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til aina@ungikor.no eller i papirform til:

Ung i Kor – Vest
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Dirigentsatsing blant ungdom – morgendagens kordirigenter!

Ung i Kor inviterer medlemskor til samarbeidsprosjekt om dirigentopplæring av ungdom

Medlemskor i Ung i Kor kan etter søknad motta kr. 10 000 dersom de har minimum tre deltakere i aldersgruppen 13-20 år som forplikter seg til å gjennomføre opplæringsløpet som er et samarbeid mellom koret og Ung i Kor.

Opplæring del 1 – i koret

Korets dirigent (eller en annen kompetent ressursperson) må i løpet av vårsemesteret 2018 gi minimum 10 timer med grunnopplæring i kordireksjon til de deltakerne som har forpliktet seg til å delta. Denne opplæringen skal foregå i tillegg til vanlige korøvelser og dirigenten godtgjøres ekstra for undervisningen. Dette dekkes av de tildelte 10.000. Undervisningen skal minimum komme inn på følgende:

  • Grunnleggende noteforståelse i g- og f-nøkkel og kunne gi toner på et piano
  • Enkel slagteknikk i 2-, 3- og 4-takt
  • Enkel gehørtrening (gjengi korrekte toner, enkle intervaller)
  • Grunnleggende innføring i akkorder (dur og moll)

Opplæring del 2 – Sommerdirigentkurs for ungdom

Deltakerne forplikter seg også til å delta på Ung i Kor – Vest sitt dirigentkurs for ungdom på Kongshaug musikkgymnas på Os, i Hordaland, 7.-11. august. Dirigentsommerkurset arrangeres parallelt med SommerSangUka og deltakerne vil også være med i musikkaktiviteter sammen med deltakerne derfra. Kurset og oppholdet er gratis for deltakerne, men de må selv dekke reise til kurset (eventuelt kan koret dekke dette med de tildelte midlene). Kurset følger Koralliansens studieplan for modul 1 av deres modulbaserte kurs for kordirigenter. Hovedinstruktør på kurset er Tore Kloster, som har holdt dirigentkurs for ungdom i flere år. Tore har lang og bred erfaring som kordirigent og sanger samt innenfor musikalsk arbeid med ungdom.

Korets forpliktelser

Søkerkoret forplikter seg til å forsikre seg om at del 1 av opplæringen blir gjennomført som beskrevet og å inngå bindende avtale med sine utvalgte deltakere (minimum 3) om å gjennomføre både del 1 og del 2 av kurset.

Etter endt kurs mottar deltakerne kursbevis. Kurset er godkjent som modul 1 av Koralliansens modulbaserte kurs for kordirigenter.

Søknad om å delta i prosjektet sendes på mail til vest@ungikor.no. Søknaden må inneholde:

  • Korets navn
  • Kontaktperson i koret
  • Mailadresse til kontaktpersonen
  • Dirigentens navn (fagpersonen som skal gjennomføre dirigentkurset i koret)
  • Korets kontonummer
  • Navn, adresse, fødselsdato og mailadresse til deltakerne (minimum 3 personer)

Det er begrenset antall plasser i ordningen og Ung i Kor vil prioritere søknader som gir en jevn aldersfordeling blant deltakerne.

Søknadsfrist: 19. mars 2018
Tildeling/tilbakemelding: 26. mars 2018

Halve tilskuddet utbetales ved tildeling. 2. halvdel utbetales etter at minst tre deltakere fra koret har gjennomført sommerkurset.

Arrangør av kurset er Ung i Kor – Vest. Spørsmål og henvendelser rettes til vest@ungikor.no

 

 

Er du interessert i å bli sertifisert tegnsangdirigent?

Tegnsang er en av satsingsområdene til Ung i Kor. Målet vårt er at kompetansen skal økes på landsbasis og vi ønsker på sikt å starte opp flere tegnsangkor i ulike landsdeler. Vi trenger også flere kompetente tegnsangdirigenter som kan bidra til videre spredning av metoden i sin landsdel.

En av utfordringene våre er at det finnes for få personer som sitter på kompetanse i Tegnsang, så nå går vi rett og slett i gang med sertifisering av Tegnsangdirigenter. Vi er i planleggingen av et sertifiseringskurs som vil gå over 3-4 samlinger (mest sannsynlig 2 eller 3 høsten 2018 og én lengre samling i januar 2019) . Vi samarbeider blant andre med Hørselshemmedes landsforbund og  Statped.

Er du interessert i å delta på kurset og i å bli sertifisert tegnsangdirigent? Deltakelsen vil bli finansiert av oss i Ung i Kor. Det kan være det blir snakk om en liten egenandel.

Du bør ha en ambisjon om å ville jobbe med tegnsang i fremtiden. Kanskje er du interessert i å starte opp et tegnsangkor (med hjelp fra oss) eller i at koret du allerede dirigerer blir tegnsangkor? Kanskje vil du bidra til å øke tegnsangkompetansen hos andre dirigenter på sikt?

Dersom du er interessert og ønsker mer informasjon, send en mail til tegnsang@ungikor.no eller ta en telefon til 99434047. Ansvarlig for prosjektet er Annelise Ofstad Aar.

***

“TEGNSANG  er et korprosjekt som ble startet av Ung i Kor Midt for skoler i Trondheim der det går barn med hørselstap. Ved Nyborg skole ble tegnsangkoret “Kor læne” etablert i 2000 og gjennom prosjektet “tegnsang” ble det i 2010/11 etablert ytterlige 5 tegnsangkor på fem andre barneskoler i Trondheim. For barn med hørselstap er det viktig med arenaer der de kan møtes og være sammen, oppleve mestring og å utvikle identitet. Visjonen er å videreformidle betydningen av tegnsang for å etablere en inkluderende kultur og vennskapsarena ved en skole.

Tegnsang betyr at man henter tegn fra norsk tegnspråk og støtter opp teksten i sanger, på samme måte som NMT (norsk med tegnstøtte) gjør for å støtte norsk talespråk. Tegnsang gir en fin mulighet for å inkludere barn med hørselstap i kor. Tegnsang kan bidra til å lette forståelsen og sammenhengen i en sangtekst. Det er koreografisk visuelt vakkert å se på for et publikum, og man kan gjerne sammenligne tegnvisualisering med annen type koreografi. I arbeid med barn og kor har sang og bevegelse en naturlig sammenheng. Tegnkommunikasjon gir muligheter for å skape bevegelse i koret på en fin og morsom måte.

Ung i Kor har som slagord ”Unge stemmer skal høres” og vår visjon er at alle barn skal ha tilgang på et kortilbud i sitt nærmiljø. Det er viktig at alle barn og unge, uansett hvilke utfordringer de har, skal kunne oppleve gleden av å synge i kor. Tegnsang er en metode som kan bidra til å øke språkforståelse for barn med ulike  språkutfordringer. I tillegg ser vi at aktiviteten tilfører mye også til barn uten hørselsnedsetting, samt bidrar til et sterkere bånd mellom barna. “

SOMMERSANGUKA 2018

 

SOMMERSANGUKA (tidl. KOS)

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst har gleden av å invitere sangere fra 11-20 år til Sommersanguka 2018.

Sommersanguka arrangeres i 2018 for 14.gang

I år arrangeres det på Toneheim folkehøgskole i UKE 26, 25.-30. juni.

Det kommer til å bli arrangert felles busstransport den 25. juni fra Hotel Opera ved Oslo sentralbanestasjon.
I løpet av Sommersanguka deltar sangerne på workshops med dyktige sanginstruktører. De får undervisning i musikkteori i smågrupper i tillegg til masse annet sosialt. Det hele avsluttes med en konsert for foreldre, venner og familie lørdag 30. juni.
I år har vi erstattet dans med  musikkrelaterte valgfag.

WORKSHOPS
På Sommersanguka har vi 3 workshopgrupper inndelt etter alder: 11-12, 13-15 og fra 16 år og oppover. Hver workshop har 2-3 sanger som øves på frem mot fremføring på konserten.

Som alltid har vi med oss et stjernelag med allsidige og profesjonelle folk, disse annonseres fortløpende.

FELLESKOR
I felleskoret øves det inn to sanger som framføres på avslutningskonserten.

RYTMELÆRE OG HØRELÆRE
Det vil bli gruppeundervisning i de forskjellige teorifagene for deltagerne. Heller ikke her er det krav til forkunnskaper.

VALGFAG
For første gang skal vi ha valgfag på Sommersanguka, hvor alle deltagerne får mulighet til å fordype seg i et tema. Mer informasjon kommer om de ulike tilbudene.

SOSIALT

Sommersanguka er ikke bare pugging og utenatlæring, det er også veldig viktig å ha det gøy. På Sommersanguka kan man treffe nye (og gamle) venner, vi har grilldag med uteaktiviteter, arrangerer ”SUPERKOS”,  en konsert hvor alle deltagerne kan opptre for hverandre (om de ønsker) med påfølgende disco.

NÅR, HVOR OG HVOR MYE?

Sommersanguka arrangeres 25.-30. juni 2018 (UKE 26).
Felles bussreise fra Oslo mandag morgen og avslutning med hentekonsert lørdag hvor deltagerne selv sørger for hjemreisen.

STED: Toneheim Folkehøgskole, Hamar.

DELTAGERAVGIFT:Ung i Kor-medlemmer: 3.000,-
Andre: 3.200,-
Søskenrabatt: 200,- (pr person)
Deltakeravgift inkluderer undervisning, kost og losji (dobbeltrom på internat).
Det er ikke en forutsetning å synge i kor for å delta på Sommersanguka, men en fordel å ha sunget litt fra før.

Påmeldingsfrist fredag 20. april HER

For spørsmål kontakt  Veronica på sorost@ungikor.no  tlf. 22 00 56 76

SommerSangUka Vest 2018

Ung i Kor – Vest inviterte for 10. gang til SommerSangUka. Sommerens høydepunkt er på Kongshaug musikkgymnas 7.-11. august 2018. SommerSangUka er sommerkurset for deg som elsker å synge! I teksten under kan du lese litt om hvordan årets uke var oppbygd. SommersangUka arrangerer hvert år, den andre uka i august, så sett allerede av datoene til neste år!

Gjennom fem intense dager jobber vi med mange ulike sjangre og musikalske uttrykk med fokus på stemme, musikalitet og musikkformidling. Vi skal synge sammen i store og små grupper med god oppfølging fra våre fantastiske instruktører.

Deler av SommerSangUka blir aldersdelt der de ulike aldersgruppene jobber med ulike låter og ulike instruktører. Nytt i år er at deltakere født i 2003 eller tidligere kan velge å delta i vokalensemblet som fokuserer på a capella musikk og har en noe høyere vanskelighetsgrad enn resten av kurset (god korerfaring og noe notekunnskaper er nødvendig. Vokalensemblet gjennomføres med forbehold om nok deltakere).

Instruktører på SommerSangUka 2018 blir Åshild Eriksen og Ingrid Danbolt som vi kjenner godt fra tidligere SommerSangUker.I tillegg har vi med oss Yvonne Algrøy på Regi! Vi har også med oss Tore Kloster som skal lede dirigentkurset for ungdom.

SommerSangUka 2018 er for alle født i 1999-2007
SommerSangUka 2018 starter 7. august kl.14 og avsluttes med konsert 11. august kl.14
SommerSangUka 2018 koster kr. 2500,-, de som får plass på dirigentkurset får redusert pris. Her er det 10 plasser.
SommerSangUka 2017 er på Kongshaug musikkgymnas i Os. Der får vi god mat og overnatting på internat i 2-3 mannsrom
Påmeldingsfrist for SommerSangUka 2018 er 15.juni 2018
Arrangør av SommerSangUka 2018 er Ung i Kor – Vest

Påmelding finner du her!

Kontakt Ung i Kor – Vest om du lurer på noe: vest@ungikor.no

Årets barnekordirigent 2017

 

 

Prisen til Årets barnekordirigent for 2017 blir tildelt Tone Wik, med fylgjande grunngjeving.

“Gjennom å i over to tiår ha arbeidd med å gje unge jenter ei god songskolering og store musikalske opplevingar, ved sida av eigen songkarriere, er ho eit godt føredøme ikkje berre for sine eigne songarar, men også for andre norske musikarar.”

Ung i Kor har gleda av å gje prisen for Årets barnekordirigent for 2017 til Tone Wik, som i over 20 år har vore “meir enn ein dirigent” for Steinerskolens jentekor.

Wik er utdanna songar frå Noregs Musikkhøgskule og Konservatoriet i Haag, og har i tillegg til det utøvande arbeidet vore leiar av Steinerskolens jentekor, som ho sjølv grunnla i 1996. Under hennar leiing har koret sidan då vore ein stad der hundrevis av songglade jenter har fått lære seg å syngje på eit høgt nivå. Wik har sjølv i høg grad arrangert og tilpassa eit variert repertoar, og lagt opp til at koret også får mange høve til å samarbeide med profesjonelle aktørar.

Mellom dei mange musikalske høgdepunkta kan ein lyfte fram konsertreiser i Europa, prestisjeoppdrag som medverknad på Fredspriskonserten og på Barnas konsertserie på Oslo konserthus, samt fleire plateutgjevingar, mellom anna medverknad på platene “Pulverheksas jul” (med Maj Britt Andersen, mellom andre), og “Banjo på badet” (med Rasmus og verdens beste band), som begge har vorte nominerte til Spellemann-prisen.

I nominasjonen til prisen blir det framheva at Wik under åra har vore “meir enn ein dirigent” for jentene i koret, og at ho i tillegg både skapar eit lekent og omsorgsfullt arbeidsmiljø, samstundes som ho er eit godt førebilete for songarane gjennom sin profesjonalitet og store kunnskap.

Me på Ung i Kor gratulerer Tone Wik til prisen!

 

1 2 3 4 5 18