Hva er viktig for Ung i Kor som frivillig organisasjon?

 

Se vår film på youtube! 

 

Takk til Frivillighet Norge for tekster og film.

Lag en langstidsplan for frivilligheten!

En stortingsmelding om frivillighet er viktig for å definere frivillighetens behov og vilkår nå og i framtiden. Den siste frivillighetsmeldingen kom i 2007, og mye har skjedd siden da. Frivillighet Norge har derfor jobbet for en ny frivillighetsmelding, og vi er glad for at regjeringen vil legge denne fram for stortinget før jul 2018. Frivilligheten er en egen samfunnssektor i møtet mellom folk, stat og næring som krever egne politiske virkemidler. Som andre viktige samfunnsområder, trenger også vi en langsiktig plan med konkrete tiltak for styrkede rammebetingelser.

Tre hovedprioriteringer i vårt innspill

På vegne av frivillige organisasjoner i Norge, har Frivillighet Norge laget et lengre, felles innspill til den kommende frivillighetsmeldingen som bygger på vår allerede vedtatte politikk og forslag fra medlemmene. Du kan lese det i sin helhet på Frivillighet Norge sine hjemmesider.

Innspillet har tre hovedprioriteringer:

1. full og rettighetsfestet momskompensasjon,

2. forenkling og samkjøring av søknads- og rapporteringssystemer

3. offentlig støtte til digitalisering av frivilligheten med kompetanse, verktøy og erfaringsutveksling.

Viktigst av prioriteringene er retten til full momskompensasjon.

Vi vil ha rett til full momskompensasjon!

I lang tid har frivillige organisasjoner betalt moms på varer og tjenester mens næringsaktører har fått momsen tilbakebetalt. Forklaringen er at næringsaktører tilbyr varer og tjenester de senere krever betaling for med moms, mens frivillige organisasjoner ikke krever inn moms.

Samtidig skaper frivilligheten store samfunnsverdier som den ikke tar betalt for. Da er det urettferdig å måtte betale mer for varer og tjenester. Derfor er både Stortinget og regjeringen enige i at frivillige organisasjoner skal få den momsen de betaler for varer og tjenester eller investert i bygg og anlegg, tilbake.

Full momskompensasjon er en rettferdig ordning for hele frivilligheten. Den gjør det billigere å drive, og gjør budsjettplanleggingen mer forutsigbar enn nå, når organisasjonene ikke vet hvor stor andel momsutgifter de vil få tilbake i neste budsjettår. Dermed kan organisasjonene bruke mer tid og ressurser på å øke aktiviteten og skape enda større samfunnsverdier.

Politikere sier ofte at det er kostbart å innføre full momskompensasjon. Men vi er bare 500 mill. kr unna målet. Det er ikke mye når man tenker på hvor store verdier frivilligheten skaper, og det er ikke mye på et stort statsbudsjett. Til sammenligning økte regjeringen midlene til næringsrettet forskning og innovasjon med 4,3 milliarder kroner fra 2013 til 2018. SSB anslår at verdiskapingen i frivillig sektor var på over 130 milliarder kroner i 2015.

Senest i 2017 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge fram en plan for opptrapping til full momskompensasjon. Men enn så lenge synker andelen momsutgifter organisasjonene får tilbakebetalt, og vi har ikke sett noe til plan fra regjeringen. Derfor legger frivilligheten fram et eget forslag til plan for gradvis opptrapping av ordningen fram til 2022. Sammen med planen ønsker vi at regjeringen skal vedta at frivillige organisasjoner har rett til full momskompensasjon.

Comments are closed.