Archive of ‘Uncategorized’ category

Om frivillighetsmeldingen

I slutten av førre veka la kulturminister Trine Skei Grande fram den nye frivilligheitsmeldinga. Som organisasjon for barne- og ungdomskor er Ung i Kor ein del av både Norsk musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og ynskjer å ha med oss begge desse perspektiva når me tek imot meldinga. Her har me teke fram nokre utdrag frå kommentarane NMR og LNU hadde skrive til meldinga.

Norsk musikkråd

NMR skriv ein kommentar som dei kallar for “Godt begynt er halvt fullendt”. Dei lyfter fram eit par av dei strukturelle poenga som nokre av dei viktigaste sakene i meldinga. Mellom desse nemner dei særskilt at det ikkje vil bli noka samanslåing av grunnstøtta frå Bufdir og Frifond, og at meldinga peiker på at ein ynskjer å prioritere driftsstøtte framfor prosjektstøtte, noko som ville vere svært positivt for friviljuge musikkorganisasjonane.

Spørsmålet med eigna lokale, som er ein av dei store strukturelle utfordringane for oss, blir omnemnd som eit problem i meldinga, og det blir mellom anna nemnt at det skal bli betre tilrettelegging av offentlege bygg.

Her kan du lese det Veronica Seu Stokkmo i Ung i Kor Oslo skreiv om å skaffe lokale til barnekortreff i Oslo i haust.

NMR kommenterer også framtida til midlane til Voksenopplæring:

“Om Voksenopplæring og eventuell deling mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, går meldingen går langt i å slå fast at en slik deling kommer. Hvis dette skjer håper vi at kompetansebygging i frivillige kulturorganisasjoner gis en verdi i seg selv, og prioriteres deretter. Loven om voksenopplæring er også omtalt som den eneste eksisterende lovfesting som gir frivillige organisasjoner adgang til lokaler. Dette er nok et eksempel på hvor sentral loven er og at den må videreføres uansett departementstilknytning.”

NMR noterer også at det ikkje blir varsla nokre friske midlar til det friviljuge kulturlivet i meldinga.

Heile kommentaren til Norsk musikkråd kan du lese her:

http://www.musikk.no/nmr/nyheter/frivillighetsmeldingen/

Landsrådet for Norges barne- og ungdomskororganisasjonar

LNU er i kommentaren sin forsiktig positive til meldinga.

– Vi er glade for å ha en kulturminister som setter pris på og forstår den unge frivilligheten. Det kommer gode signal for barne- og ungdomsorganisasjonene, men vi er bekymra for at vi ikke når målene med de tiltakene som ligger i denne meldinga, seier LNU-leder Rode Hegstad.

Dei roser i kommentaren at meldinga lyfter fram, at verksemda til organisasjonane skal bli friare frå politisk styring, i og med større fokus på driftsstøtte og mindre på prosjektstøtte, og ei opning for fleirårig støtte.

LNU er også kritiske til ordningane for tilgang til lokale. Dei skriv:

“Jakten på lokaler kan være en stor tidstyv for allerede hardt presset ansatte og frivillige, og for mange organisasjoner kan det være forskjellen på å kunne gjennomføre et arrangement eller ikke.

I meldingen varsler departementet at de skal kartlegge hvilke statlige bygg som kan gjøres tilgjengelige for frivilligheten, men Hegstad påpeker at det ellers mangler konkrete tiltak om hvordan kommunene kan tilrettelegge for at frivilligheten får innpass lokalt.”

Heile kommentaren til LNU kan du lese her.

https://www.lnu.no/2018/12/07/na-er-frivillighetsmeldingen-her-2/

 

Staffan var en stalledreng – på norsk

Har du alltid hatt lyst til å kunne syngje Staffan var en stalledreng på norsk? Du er ikkje åleine!

Om tradisjonen

Rundt om i Noreg ser me no at det byrjar å bli alt vanlegare at barne- og ungdomskor har stor aktivitet rundt Luciadagen, 13. desember. Mange av tradisjonane der er inspirerte av den svenske Luciafeiringa, som har vorte ein populær del av koråret, for både publikum og songarar.

Til de vanlegaste songane i eit svenskt Luciatog høyrer Staffan var en stalledräng, ein mellomalderballade som i dag finst i mange melodiske og tekstlege variantar (den vanlegaste, som sannsynleg er den dei fleste tenkjer på, kjem til dømes frå Småland).

Omslaget til 13 svenske Luciasanger.

Men medan Luciasongen sidan lang tid har eigen norsk tekst, er det mange andre songar som ikkje har teke steget inn i det norske repertoaret, kanskje nett på grunn av språkhinderet. For å inspirere norske barne- og ungdomskor til å utvide repertoaret sitt rundt Lucia, tok Ung i Kor i 2017 initiativ til å gje ut eit lite hefte med svenske Luciasongar i ny, norsk språkdrakt, i samarbeid med musikkforlaget Cantando.

Her kan du kome rett til noten på heimesidene til Cantando.

Kven var Staffan?

Staffan er i visa ei samansetjing av fleire ulike tradisjonar. På den eine sida har du den katolske helgenen Stefanus, som i skandinavisk tradisjon var omtalt som Herodes stallkar ved tida for Jesu fødsel. Han var då den fyrste som såg stjerna over Betlehem. Sannsynleg har den historia vorte påverka av ei anna forteljing om ein lokal helgen, ein Stenfinn, som var stalledreng før han vart biskop og martyr. Koplinga mellom Staffan og hestar har alltid vore til stades. Det var til dømes vanleg med ulike former for kappritt og liknande på Staffansdagen, 26. desember.

Om teksten og omsetjinga

I tekstvariantane kan me sjå desse ulike tolkingane av Staffansfiguren på ulike måtar. Den vanlege forteljinga er at Staffan er tidleg oppe for å stelle hestane, då han ser den ljose stjerna på himmelen.

Staffan var en stalledreng,
vi takker nå så gjerne,
han vannet sine foler fem,
alt for den lyse stjerne.

Me meiner at det er lov å justere i omsetjinga – allereie i fyrste vers! Korleis ville til dømes du setje om “vattna”? ‘Vannet’ – eller er det for konservativt? ‘Vatna’ høyrest kanskje litt svensk ut, men klingar på den andre sida godt i song. Er mellomtingen “vanna” ein god kompromiss? Kva er best i målet ditt?

Ingen dagning ser vi nå,
stjernene på himlen blå,
de blinker.

Her har me halde på rimstrukturen, og late rime på blå. Men kanskje du heller vil leggje deg nærmare originalen, og berre syngje stjernene på himmelen?

I versa som kjem fylgjer me Staffan i arbeidet hans.

To av dem var røde
vi takker nå så gjerne,
de tjente godt sin føde,
osb.

To av dem var hvite,
vi takker nå så gjerne,
de var hverandre like,
osb.

Femte folen apalgrå,
vi takker nå så gjerne,
den rider Staffan selv oppå,
osb.

For mange kanskje rider høyrest litt arkaisk – eller svensk – ut. Kanskje sitter kan være eit alternativ. Her er det lov å tilpasse til kva koret ditt likar.

Før det hørtes hanegal,
vi takker nå så gjerne,
framme han ved stallen var,
osb.

Før det sol på himmel står
vi takker nå så gjerne,
gyllen sal og bissel på,
osb.

Det finst sjølvsagt mange fleire vers i forteljinga! I moderne framføringar er det også vanleg å ta med nokre vers om jolefeiringa.

I hvert hus en juleild,
vi takker nå så gjerne,
julegrøt og julesild,
osb.

I hvert hus er stemmelyd,
vi takker nå så gjerne,
julesang og julefryd,
osb.

I andre variantar av folketonen er det meir fokus på Staffan som jeger, som tidleg er oppe for å jakte på ulv og bjørn.

Ingen sol på himlen står,
vi takker nå så gjerne,
når Staffan legger salen på,
osb.

Alle sov i hus og gard,
vi takker nå så gjerne,
da framme han ved skogen var,
osb.

I den stygge ulvens spor,
vi takker nå så gjerne,
rask og uredd Staffan for,
osb.

Gamle bjørnen i sitt hi,
vi takker nå så gjerne,
fra Staffan går han ikke fri,
osb.

I tillegg finst det mange versjonar som er tilpassa den tradisjonelle framføringa, der songarar gjekk frå gard til gard, og gjerne song fleire vers der dei bad om å få litt mat og drykk, og alternativt tok med eit par vers med trugsmål om kva som skulle hende om dei ikkje fekk det.

Er dette lov, då? Får ein gjere slik med tekstar? Ja! Meiner me. Som me kan sjå her er tradisjonen rundt staffansviser både varierande og svært kreativ historisk sett, så me ser ingen grunnar til at han ikkje skulle få halde fram med å vere det. Og då må jo teksten tole å syngjast på norsk òg. Dette meiner i alle høve me på Ung i Kor.

Vil du ha fleire norske tekstar på luciasongar, og nye, gode arrangement til barne- eller ungdomskoret ditt? Skaff deg heftet 13 svenske Luciasanger! Her finst det repertoar for alle slags kor!

 

Kommentar: Skolen som lokalt kulturhus

Denne teksten er skriven av Veronica Seu Stokkmo i Ung i Kor Oslo, og vart publisert i Dagsavisen 27. november 2018. Her kan du finne originalteksten.

Skolen som lokalt kulturhus – for hvem?

 

Hvor skal frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som Ung i Kor Oslo samle barn fra hele byen om vi ikke kan være på skolene?

I løpet av et år tilbyr Ung i Kor Oslo aktivitet til omtrent 1000 barn fra hele Oslo som samles om et felles mål, synge og skape noe sammen. Slike kortreff arrangeres av Ung i Kor Oslo. I en by som Oslo med stort mangfold og ulike økonomiske forutsetninger er barnekor en ypperlig måte å jobbe med inkludering på. Det er et lavterskeltilbud som krever lite forkunnskaper og koster lite.

Forskning viser til at tidlig samarbeid barn imellom danner grunnlaget for senere forståelse for andres kultur, som igjen skaper et samfunn med mindre klasseskille.

Utfordringen er ikke å rekruttere deltakere, men å få tilgang til et sted å være.

Fra lørdag til søndag var 250 barn på kortreff på Berg skole. Det hele ble avsluttet med en storslått konsert med nesten 600 tilhørere i salen.

Det var med tungt hjerte at over 100 barn måtte avvises til årets treff, og nå kan det være slutt for alle.

De siste årene har det blitt vanskeligere og vanskeligere å låne skoler til disse arrangementene. Ideen om skolen som lokalt kulturhus ser dermed ikke ut til å fungere i Oslo. Det var bare så vidt at vi fikk landet lokaler til helgens treff.

I søken etter skoler til dette todagers-arrangementet, brukte vi nesten tre måneder på å få ett ja. Kun få timer etter første henvendelse tikket det inn avslag fra 70 skoler. Noen hadde tatt seg litt tid til å begrunne svaret, de fleste sa bare kort og godt; Nei. De resterende avslagene kom inn i løpet av få dager.

Våre arrangementer krever ikke mye av et skolebygg; klasserom til å sove og øve i, gymsal eller flerbrukshall til konsert, og på overnattingsarrangementer trenger vi tilgang til et kjøkken der vi kan servere brødmat.

Fordi det offentlige ønsker at lokaler som skoler skal kunne benyttes av frivillige organisasjoner finnes Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune. I forskriften står det spesifisert at avslag skal begrunnes, noe de færreste skoler tok seg tid til. Man kan spørre seg om forskriften har noe fore når vi blir avvist av 89 skoler.

Hvor skal frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som Ung i Kor Oslo samle barn fra hele byen om vi ikke kan være på skolene?

Vi har lærelystne barn, vi har proffe instruktører, det eneste vi trenger er åpne dører!

VERONICA SEU STOKKMO

 

 

Rørande frå første tone!

“Køa strakte seg langt nedover gata og dei frivillige gjorde ein imponerande innsats for å presse inn folk i krikar og krokar på gymsalen. Gjennom helga hadde barna øvd inn musikk frå gamle klassikarar som Dumbo, Jungelboken, Løvenes Konge, og nyare klassikarar som Vaiana og Frost – framført med full konsentrasjon om song og koreografi. Smila strålte frå scena! Rørande frå første tone!”

Slik skriv Torkjell Hovland om Korweekenden til Ung i Kor Oslo, 10.-11. november, i ein rapport på Oslo Musikkråd sine sider. Utruleg artig med så mange born på ei helg – takk til songarar, friviljuge og organisatørane i Ung i Kor Oslo!

Les hele teksten til Hovland her.

Dirigentopplæring i ditt eget kor!

Foto: Ung Kirkesang

 

DIRIGENTSATSING BLANT UNGDOM – MORGENDAGENS KORDIRIGENTER

Høsten 2018 gjennomførte Ung i Kor sammen med Koralliansen et pilotprosjekt for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Etter stor interesse videreføres prosjektet nå for våren 2019 for barne- og ungdomskor i hele Norge. Prosjektet inngår i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge, og av “Dirigentløftet” støttet av Sparbankstiftelsen.

Prosjektet vender seg til kor med sangere opp til 26 år, der noen av sangerne har lyst å prøve seg på dirigering i trygge omgivelser. Sangerne i lokale barne- og ungdomskor skal få lære dirigering direkte av sin egen dirigent.

Dirigenten skal finne 3-5 interesserte sangere i koret, som dirigenten selv gir en innføring i grunnleggende moment i dirigering under et semester. Dirigenten skal til sammen legge opp 10 timer undervisning.

Alle dirigenter inviteres til en innledende samling med Anne Karin Sundal-Ask i Stjørdal 11.-13.januar 2019, hvor de får tips til hvordan undervisningen kan legges opp. Dette er ikke obligatorisk, men et sterkt ønske.

Økonomi:

Til dette tiltaket får koret økonomisk støtte på 10.000,- samt kursmateriell å bruke til undervisningen. Ung i Kor kan også bistå med rådgiving rundt alt som har med tiltaket å gjøre. Midlene koret får er beregnet til å dekke utgifter for ekstra arbeidstid for dirigenten, og andre ekstrautgifter i forbindelse med gjennomføring av undervisningen.

Påmelding:

Det er et begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 7.desember 2018.

Påmelding finner du her!

For spørsmål er det bare å ta kontakt på mail, info@ungikor.no eller telefon 22 00 56 40.

Meld deg på NM for kor!

 

 

Nå er det åpent for påmelding til NM for Kor 2019! Gjennom NM ønsker Koralliansen å samle norske korsangere til en spennende og inspirerende konkurransehelg. Denne gangen vil NM bli avholdt i Trondheim, 11.-13. oktober 2019.

NM er åpent for kor på alle nivåer. Det vil bli konkurrert i A- og B-grupper i alle klasser, i tillegg til en separat eliteklasse. For norske ungdomskor vil det finnes en særskild ungdomskorklasse, men det vil selvfølgelig være mulig å konkurrere i flere ulike klasser! Det gjør at alle kor vil få høve til å måle kreftene mot kor som er på samme nivå.

Hvorfor skal en melde seg på en korkonkurranse som NM, egentlig? Det finnes mange grunner, mener vi! Mange liker konkurransemomentet, og det at man får mulighet til å jobbe ekstra konsentrert med repertoaret i oppkjøringsfasen. Det kan også være spennende å få detaljerte tilbakemeldinger fra høyt kvalifiserte dommere. Andre setter mest pris på det sosiale, å få dra på tur med ditt eget kor, og møte andre entusiastiske korsangere. Og ikke minst å få høre andre norske kor, hvordan de arbeider og hva de synger. Kanskje du får høre din nye yndlingssang i år?

Om du vil lese mer om påmelding, priser og alt annet du kan lure på, ta en tur innom hjemmesiden til NM for kor, http://www.nmforkor.no!

Blir du med til Stjørdal?

Vi ønsker alle norske barne- og ungdomskordirigenter velkomne på dirigentsamling i Stjørdal! Samlingen foregår i helgen 11.-13. januar 2019, og vil i år ha tre kurs du kan melde deg på til. Det første kurset er med Merzi Rajala fra Finland, som vil ta utgangspunkt i musikalsk lek og improvisasjon som verktøy for dirigenter, ofte med basis i verdensmusikk. Det andre kurset er med Jostein Hasselgård, og handler om å dirigere rytmisk musikk i ungdomskor. Det tredje kurset er med Grete Helle Rasmussen, som vil gi en innføring i å undervise i notekunnskap i barnekor. Med andre ord – her finnes det et spennende tema for alle!

Kursavgiften er bare 800,-, meld deg på i dag!

Les mer om kursene og påmeldinga her.

 

 

Rapport fra Aspiranttreff i Lillestrøm

Aspiranttreff i Ung i Kor SørØst 2018

Søndag 27. oktober  deltok aspirantkor fra SørØst på treff på Lillestrøm vgs.

Ung i Kor SørØst arrangerte aspiranttreff for 25 lovende korister som gledet seg til hva dagen skulle by på. Skolen ble denne dagen fylt med herlig korsang.

Camilla Bjørk Andreassen og Peder Varkøy hadde lagt opp til en workshop hvor dikt av Inger Hagerup, tonesatt av Eldbjørg Raknes, skulle innøves og fremføres.

I løpet av dagen hadde barna 2 timers workshop, lunsj midt på dagen, og det hele avsluttet med en fin konsert for foreldre og venner. Barna imponerte stort! I løpet av dagen hadde de lært seg 7 nye sanger som ble framført med tilhørende bevegelser og stor innlevelse på konserten.

I tillegg til felleskonsert fikk korene som deltok mulighet til å synge eget repertoar.

Det ble en veldig hyggelig formiddag, alle aspirantene som deltok fikk diplom, bærenett med assortert tilbehør, og mange nye sanger på repertoaret! 🙂

Ung i Kor SørØst takker aspiranter, korledere, dirigenter for en flott dag, og ønsker alle velkommen igjen til neste års arrangement!

Lansering av dirigentløftet

Dei siste vekene har endeleg Dirigentløftet, ei stor felles satsing på dirigentfeltet, vorte lansert. Satsinga er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge, der profesjonelle orkester, kor, og korps, saman med ulike organisasjonar, skular og festivalar har gått saman for å gjere Noreg til ein dirigentnasjon. Prosjektet er både ny start, og ein måte å byggje vidare på mange av dei gode initiativa og kursa som allereie finst.

Ung i Kor er deltakande partner i prosjektet, og ynskjer å bidra for å lyfte barne- og ungdomsfeltet. Både for at norske born tidleg skal få sjansen til å prøve seg på dirigering, men også for å heve statusen til dei som arbeider med born og unge, og å gjere det mogeleg for alle norske barne- og ungdomsensemble å få ha ein kvalifisert dirigent. Nett det at prosjektet tydeleg ser samanhengen mellom topp og breidd, og tek inn så mange ulike perspektiv, gjer at dette er noko me i Ung i Kor har stor tru på.

Eitt av våre årlege bidrag til dette er vår tradisjonelle kurshelg i Stjørdal, som i 2019 finn stad 11.-13. januar. Denne gongen presenterer me – i samarbeid med Ung Kirkesang og FONOKO – tre spanande temakurs med ulike innhald. Merzi Rajala skal undervise i improvisasjon i rytmisk musikk og verdsmusikk, Jostein Hasselgård skal arbeide med korleis det er å vere dirigent i eit rytmisk ungdomskor, og Grete Helle Rasmussen skal vise korleis ein kan arbeide med noteopplæring i barnekor.

Merzi Rajala, Jostein Hasselgård og Grete Helle Rasmussen.

Helga gjev eit høve for barne- og ungdomskordirigentar å delta i interessante kurs med ulike nivå og tema, og til å møtast og delta i eit fellesskap av dirigentar. Mange av deltakarane fortel at dei lærer nye ting under helga, som dei tek med rett ut i kora sine allereie veka etterpå! Vil du vite meir om kursa i Stjørdal kan du lese her!

Ung i Kor ser også fram til å utvikle fleire måtar å også gje norske born høve til å prøve på dirigering. Denne hausten skal me til dømes setje i gang ein gjeng med utprøvingstiltak for dirigentopplæring i lokale kor over heile landet. Dette er noko det vil bli veldig spanande å fylgje. Ynskjer koret ditt å vere med på eit slikt utprøvingstiltak? Ta kontakt med regionskonsulenten i din region!

Rapport frå VM for kor

Tidlegare informasjonskonsulent i Ung i Kor, Olav Øyehaug Opsvik, har besøkt World Choir Games
i Pretoria, Sør-Afrika, med støtte frå Voksenopplæringsforbundet. Det koret som gjorde størst
inntrykk passa ikkje heilt inn i rammene til konkurransen.

Les også: Song for ei betre framtid

“Man kan inte tävla i musik!”, seier Daniel Daréus, kordirigenten spelt av Michael Nyqvist i den ein
gang svært populære korfilmen Så som i himmelen. Kva som vert konklusjonen når den forteljinga
får spele seg ut hugsar eg ikkje, men eg høyrer utbrotet til dirigenten i hovudet mitt kvar gong eg ser
eller høyrer om ei konkurranse i ei eller anna form.

I nyare tid her heime er det kanskje noko ein i større grad assosierer med korps og janitsjar enn kor,
men vi har iallfall NM for kor, og dessutan er det ei nærast årleg affære at Interkultur,
organisasjonen bak dei fleste store, internasjonale konkurranser for kor, rangerer norske kor heilt i
toppsjiktet i verda. I år er det til dømes Kvindelige studenters sangforening i Oslo som toppar
organisasjonen si globale rangering av damekor, tett fulgt av Cantus frå Trondheim.

Foto: Mzansi Youth Choir

Eg blir både glad og litt stolt når eg ser norske kor på slike lister, men høyrer likevel utbrotet til
Daréus runge i hovudet like etter. Eg klarar aldri heilt forstå kva desse konkurransene er gode for,
og poengsystem kombinert med relativt stramme sjanger-rammer stemmer ikkje med mitt forhold
til kunst og musikk. Difor var det med ein viss ambivalens eg besøkte det som ein skulle tru er den
gjevaste konkurransen av alle, nemleg World Choir Games, i Pretoria i Sør-Afrika sommaren som
var.

Mylder og samansurium
Konkurransen i Pretoria strekte seg over nesten to veker, og eg hadde ikkje tid til å få med meg alt.
Det er heller ikkje ei hending som er laga for publikumarar som går frå det eine til det andre i
dagesvis. World Choir Games er meir ei konkurranse enn ein festival for kulturopplevingar.
Kva får ein eigentleg når ein samlar amatørkor frå alle verdshjørne under kategoriar som scenic
folklore, musica contemporanea og pop? Eit mylder av merkelege og artige kulturkollisjonar, og eit
samansurium av ulike sjangerforståingar. Kvalitetsmessig vert det naturlegvis enorm variasjon, men
dei ulike tolkingane av kva slike ulike sjangeromgrep skal romme er eit studie verdt i seg sjølv, og
inn i mellom er der naturlegvis også store musikalske opplevingar.

Kontrastane var kanskje aller størst den kvelden vi skulle høyre fem ulike kor i kategorien gospel.
Gospel er ein rar sjanger både innanfor og utanfor konkurranse. Der er lite musikk som er like
openbart framandgjort når det blir fjerna frå sine naturlege omgjevnader. Denne kvelden var der to
store, tyske kor som gjennomførte det heile med stor iver, men då det eine gjekk for
akkompagnement spelt inn på førehand og spelt av med elendig lydkvalitet var vi langt inne i det
surrealistiske.

Kinesisk damekor. Foto: Sunniva Redse Mjaaseth

Trur dei verkeleg det er mogleg å skape god gospelmusikk utan eit levande akkompagnement?
Like overraskande og rart var det kanskje å oppleve det krutsterke indonesiske koret i nett denne
kategorien, men dei bar kanskje igjen preg av å i for stor grad imitere og karikere det generelle
biletet vi har av denne musikken frå amerikanske kyrkjer. Det blir for openbart at dette ikkje er
deira musikk.

Ektefølt historieforteljing
Apropos kulturell appropriasjon var det også nærast perverst å sjå eit kritkvitt sør-afrikansk kor
prøve å levere sin stive og firkanta variant av denne musikken, som i så stor grad høyrer heime hos
kyrkjene dominert av svarte amerikanarar, der nettopp dynamiske og elastiske rammer, med rom for
spontanitet og individuelle bidrag er sentrale element.

Det må naturlegvis vere lov å ta føre seg “andre” sin musikk, men svært mange av kora som deltok i
silke i kategoriar definert av så spesifike sjanger-rammer hadde gjort seg lite flid med å tenkje over
kva som er dei grunnleggande elementa. Dei lyt spørje seg: Kva er poenget med denne musikken?
Eg vil tru det er slike spørsmål som har vore bakgrunnen for dei minutta Mzansi Youth Choir
leverte til denne økta med såkalla gospelmusikk. Dette sør-afrikanske koret har base i Soweto og er
eit gratis tilbod (med strenge opptaksprøver) for vanskelegstilt ungdom i Johannesburg. Dei har
gjort seg merka over heile landet, og til dels også i utlandet, og eg merka meg at dei tilsette i
konserthuset sneik seg inn i salen for å høyre på då dette koret blei introdusert til slutt.

Foto: Mzansi Youth Choir

Mzansi-koret leverte om lag femten minutt som var meir som ei teaterframsyning enn ein vanleg
konsert, med nøye planlagt koreografi og dramatisering med karakterar som prestar, politifolk og
andre. Her såg ein glimt av gudstenester, feiring og fest, men også glimt av Soweto-opprøret i 1976.
Ungdomane på scena gjennomførte det heile utan dirigent, men likevel i tett samspel med kvarandre
og bandet dei hadde med seg. Kvalitetsmessig var det heilt klart det koret som sang reinast og best,
og som fungerte best i lag denne kvelden, men mest av alt var det ektefølt historieforteljing og eit
kor som ville noko utan å naudsynleg passe best inn i kunstige sjanger-rammer.

Sølvmedalje
Men var musikken Mzansi Youth Choir framførte gospelmusikk? Der var heilt klart element av
gospel, men det var ikkje ein rein gospelkonsert. Det var noko heilt anna enn alt anna, og ein kan
kanskje spør seg kvifor dei hadde meldt seg på i nett denne kategorien. Ei stund seinare skulle eg få
vite at det var arrangøren sjølve som hadde plassert dei der etter ei såkalla open prøve for å delta i
konkurransen.

Likevel var det nok sjangertolkinga, eller mangelen på denne, som gjorde at dei eit par dagar
seinare kun fekk tildelt sølvmedalje,og soleis aldri fekk tittelen “champion” – sjølv om dei fekk
førsteplass i denne kategorien.

Kor mykje betyr ein slik tittel? Kor mykje betyr ei slik konkurranse i det heile? Dei norske kora
kjem kanskje noko lengre i ulike søknadprosessar når dei kan vise til at dei er rangert som aller best
i heile verda, men utover det er det vel det viktigaste at folk som høyrer på faktisk likar musikken,
og at dei som syng får gjennomføre noko dei står for og brenn for?

Der var iallfall ingen andre kor under World Choir Games som gjorde så sterkt inntrykk for meg
som Mzansi Youth Choir, sjølv om dei ikkje passa inn i dei kunstige rammene for
verdsmeisterskapet. Forteljinga om dette koret kan du lese her: Song for ei betre framtid.

Olav Øyehaug Opsvik er tidlegare informasjonskonsulent for Ung i Kor. Han har besøkt World
Choir Games i Sør-Afrika med støtte frå Voksenopplæringsforbundet og har skrive to innlegg om
dette til Ung i Kor sin blogg. Opsvik er i dag programansvarleg for Ivar Aasen-tunet og Dei
nynorske festspela.

1 2 3 11