Archive of ‘Uncategorized’ category

Hva er viktig for Ung i Kor som frivillig organisasjon?

 

Se vår film på youtube! 

 

Takk til Frivillighet Norge for tekster og film.

Lag en langstidsplan for frivilligheten!

En stortingsmelding om frivillighet er viktig for å definere frivillighetens behov og vilkår nå og i framtiden. Den siste frivillighetsmeldingen kom i 2007, og mye har skjedd siden da. Frivillighet Norge har derfor jobbet for en ny frivillighetsmelding, og vi er glad for at regjeringen vil legge denne fram for stortinget før jul 2018. Frivilligheten er en egen samfunnssektor i møtet mellom folk, stat og næring som krever egne politiske virkemidler. Som andre viktige samfunnsområder, trenger også vi en langsiktig plan med konkrete tiltak for styrkede rammebetingelser.

Tre hovedprioriteringer i vårt innspill

På vegne av frivillige organisasjoner i Norge, har Frivillighet Norge laget et lengre, felles innspill til den kommende frivillighetsmeldingen som bygger på vår allerede vedtatte politikk og forslag fra medlemmene. Du kan lese det i sin helhet på Frivillighet Norge sine hjemmesider.

Innspillet har tre hovedprioriteringer:

1. full og rettighetsfestet momskompensasjon,

2. forenkling og samkjøring av søknads- og rapporteringssystemer

3. offentlig støtte til digitalisering av frivilligheten med kompetanse, verktøy og erfaringsutveksling.

Viktigst av prioriteringene er retten til full momskompensasjon.

Vi vil ha rett til full momskompensasjon!

I lang tid har frivillige organisasjoner betalt moms på varer og tjenester mens næringsaktører har fått momsen tilbakebetalt. Forklaringen er at næringsaktører tilbyr varer og tjenester de senere krever betaling for med moms, mens frivillige organisasjoner ikke krever inn moms.

Samtidig skaper frivilligheten store samfunnsverdier som den ikke tar betalt for. Da er det urettferdig å måtte betale mer for varer og tjenester. Derfor er både Stortinget og regjeringen enige i at frivillige organisasjoner skal få den momsen de betaler for varer og tjenester eller investert i bygg og anlegg, tilbake.

Full momskompensasjon er en rettferdig ordning for hele frivilligheten. Den gjør det billigere å drive, og gjør budsjettplanleggingen mer forutsigbar enn nå, når organisasjonene ikke vet hvor stor andel momsutgifter de vil få tilbake i neste budsjettår. Dermed kan organisasjonene bruke mer tid og ressurser på å øke aktiviteten og skape enda større samfunnsverdier.

Politikere sier ofte at det er kostbart å innføre full momskompensasjon. Men vi er bare 500 mill. kr unna målet. Det er ikke mye når man tenker på hvor store verdier frivilligheten skaper, og det er ikke mye på et stort statsbudsjett. Til sammenligning økte regjeringen midlene til næringsrettet forskning og innovasjon med 4,3 milliarder kroner fra 2013 til 2018. SSB anslår at verdiskapingen i frivillig sektor var på over 130 milliarder kroner i 2015.

Senest i 2017 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge fram en plan for opptrapping til full momskompensasjon. Men enn så lenge synker andelen momsutgifter organisasjonene får tilbakebetalt, og vi har ikke sett noe til plan fra regjeringen. Derfor legger frivilligheten fram et eget forslag til plan for gradvis opptrapping av ordningen fram til 2022. Sammen med planen ønsker vi at regjeringen skal vedta at frivillige organisasjoner har rett til full momskompensasjon.

Hvor ble det av alle korguttene?

 

Har du hørt det før? Det var en gang et barnekor, og så er det plutselig bare jenter igjen? Mange korledere sliter med å få guttene til å bli, og til å fortsette å synge gjennom oppveksten. Hva er det som gjør at noen lykkes bedre enn andre?

Mentorordning

Kristin Vold er dirigent for Barnekantori, Guttekor og Ungdomskantori ved Kirkens korskole på Nøtterøy, og har gjennom årene hatt stor suksess med å rekruttere og arbeide med gutter. Vil du lære mer om å arbeide med gutter – eller om noe helt annet – fra Kristin? I år kan du søke om å ha Kristin som mentor på Koralliansens Mentorordning.

Opplegget er basert på to samlinger i Vestfold, og vil passe for alle på sør- og østlandet. Det er ingen krav om å ha en viss utdanning på forhånd, det eneste viktige er at du dirigerer et barne- eller ungdomskor i Norge.

Å være med på mentorordningen koster 5000,-, og det vil ofte være mulig å få koret ditt til å betale hele eller deler av summen.

Meld deg på via skjemaet til Koralliansen før 15. september!

http://bit.ly/MentorordningPåmelding

Ledig stilling i Ung i Kor – Vest!

Regionskonsulent, Ung i Kor – Vest

Ung i Kor lyser herved ut en 80 % stilling som regionskonsulent for Ung i Kor – Vest.

Om stillingen

Som regionskonsulent for Ung i Kor – Vest har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle arrangementer og prosjekter for våre medlemmer. Du har et stort ansvar, men også stor tillit, og du vil ha betydelig påvirkningskraft på organisasjonen, og dine arbeidsoppgaver. Du jobber stort sett selvstendig, men har gode og tilgjengelige kolleger i Ung i Kor sin sentraladministrasjon, og de andre regionene, i tillegg til at du samarbeider med styret og frivillige. Som regionskonsulent styrer du din egen arbeidsdag med høy grad av fleksibilitet.

Ung i Kor – Vest er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Noe av stillingen (20%) er knyttet opp til oppgaver for og i samarbeid med nasjonalleddet.

Arbeidssted er USF Verftet i Bergen, hvor vi er en del av det musikkfaglige miljøet som er samlet der.

Om søkeren

Vi ønsker søkere med musikalsk- og korfaglig kompetanse, og kjennskap til det frivillige musikkfeltet. Søkeren må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for  utvikling av kor- og sangaktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at søkeren har noe erfaring med økonomiarbeid.

Søkeren må kunne ta initiativ, jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og varierende arbeidspress må påregnes.

Det vil være mulighet for utvidelse av stillingen dersom den ansatte lykkes i å iverksette nye prosjekter og vekst i organisasjonen.

Om Ung i Kor

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor – Vest er regionledd av Ung i Kor, med ca. 70 medlemskor og 2 000 medlemmer i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.

Stillingsprosent: 80%
Tilsettelse: April 2018 eller etter avtale
Lønn: l.tr. 37-48 (361 700-423 200) etter kompetanse og ansiennitet

Søknadsfrist: 18. mars

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor – Vest, Marius Dale Romslo på 93034989 eller vest@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til aina@ungikor.no eller i papirform til:

Ung i Kor – Vest
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Er du interessert i å bli sertifisert tegnsangdirigent?

Tegnsang er en av satsingsområdene til Ung i Kor. Målet vårt er at kompetansen skal økes på landsbasis og vi ønsker på sikt å starte opp flere tegnsangkor i ulike landsdeler. Vi trenger også flere kompetente tegnsangdirigenter som kan bidra til videre spredning av metoden i sin landsdel.

En av utfordringene våre er at det finnes for få personer som sitter på kompetanse i Tegnsang, så nå går vi rett og slett i gang med sertifisering av Tegnsangdirigenter. Vi er i planleggingen av et sertifiseringskurs som vil gå over 3-4 samlinger (mest sannsynlig 2 eller 3 høsten 2018 og én lengre samling i januar 2019) . Vi samarbeider blant andre med Hørselshemmedes landsforbund og  Statped.

Er du interessert i å delta på kurset og i å bli sertifisert tegnsangdirigent? Deltakelsen vil bli finansiert av oss i Ung i Kor. Det kan være det blir snakk om en liten egenandel.

Du bør ha en ambisjon om å ville jobbe med tegnsang i fremtiden. Kanskje er du interessert i å starte opp et tegnsangkor (med hjelp fra oss) eller i at koret du allerede dirigerer blir tegnsangkor? Kanskje vil du bidra til å øke tegnsangkompetansen hos andre dirigenter på sikt?

Dersom du er interessert og ønsker mer informasjon, send en mail til tegnsang@ungikor.no eller ta en telefon til 99434047. Ansvarlig for prosjektet er Annelise Ofstad Aar.

***

“TEGNSANG  er et korprosjekt som ble startet av Ung i Kor Midt for skoler i Trondheim der det går barn med hørselstap. Ved Nyborg skole ble tegnsangkoret “Kor læne” etablert i 2000 og gjennom prosjektet “tegnsang” ble det i 2010/11 etablert ytterlige 5 tegnsangkor på fem andre barneskoler i Trondheim. For barn med hørselstap er det viktig med arenaer der de kan møtes og være sammen, oppleve mestring og å utvikle identitet. Visjonen er å videreformidle betydningen av tegnsang for å etablere en inkluderende kultur og vennskapsarena ved en skole.

Tegnsang betyr at man henter tegn fra norsk tegnspråk og støtter opp teksten i sanger, på samme måte som NMT (norsk med tegnstøtte) gjør for å støtte norsk talespråk. Tegnsang gir en fin mulighet for å inkludere barn med hørselstap i kor. Tegnsang kan bidra til å lette forståelsen og sammenhengen i en sangtekst. Det er koreografisk visuelt vakkert å se på for et publikum, og man kan gjerne sammenligne tegnvisualisering med annen type koreografi. I arbeid med barn og kor har sang og bevegelse en naturlig sammenheng. Tegnkommunikasjon gir muligheter for å skape bevegelse i koret på en fin og morsom måte.

Ung i Kor har som slagord ”Unge stemmer skal høres” og vår visjon er at alle barn skal ha tilgang på et kortilbud i sitt nærmiljø. Det er viktig at alle barn og unge, uansett hvilke utfordringer de har, skal kunne oppleve gleden av å synge i kor. Tegnsang er en metode som kan bidra til å øke språkforståelse for barn med ulike  språkutfordringer. I tillegg ser vi at aktiviteten tilfører mye også til barn uten hørselsnedsetting, samt bidrar til et sterkere bånd mellom barna. “

Årets barnekordirigent 2017

 

 

Prisen til Årets barnekordirigent for 2017 blir tildelt Tone Wik, med fylgjande grunngjeving.

“Gjennom å i over to tiår ha arbeidd med å gje unge jenter ei god songskolering og store musikalske opplevingar, ved sida av eigen songkarriere, er ho eit godt føredøme ikkje berre for sine eigne songarar, men også for andre norske musikarar.”

Ung i Kor har gleda av å gje prisen for Årets barnekordirigent for 2017 til Tone Wik, som i over 20 år har vore “meir enn ein dirigent” for Steinerskolens jentekor.

Wik er utdanna songar frå Noregs Musikkhøgskule og Konservatoriet i Haag, og har i tillegg til det utøvande arbeidet vore leiar av Steinerskolens jentekor, som ho sjølv grunnla i 1996. Under hennar leiing har koret sidan då vore ein stad der hundrevis av songglade jenter har fått lære seg å syngje på eit høgt nivå. Wik har sjølv i høg grad arrangert og tilpassa eit variert repertoar, og lagt opp til at koret også får mange høve til å samarbeide med profesjonelle aktørar.

Mellom dei mange musikalske høgdepunkta kan ein lyfte fram konsertreiser i Europa, prestisjeoppdrag som medverknad på Fredspriskonserten og på Barnas konsertserie på Oslo konserthus, samt fleire plateutgjevingar, mellom anna medverknad på platene “Pulverheksas jul” (med Maj Britt Andersen, mellom andre), og “Banjo på badet” (med Rasmus og verdens beste band), som begge har vorte nominerte til Spellemann-prisen.

I nominasjonen til prisen blir det framheva at Wik under åra har vore “meir enn ein dirigent” for jentene i koret, og at ho i tillegg både skapar eit lekent og omsorgsfullt arbeidsmiljø, samstundes som ho er eit godt førebilete for songarane gjennom sin profesjonalitet og store kunnskap.

Me på Ung i Kor gratulerer Tone Wik til prisen!

 

DIRIGENTKONFERANSE, ORGANISASJONSMØTE OG DIRIGERINGSKURS I STJØRDAL 2018

Helg i midten av januar kan i Ung i Kor si verd berre tyde ein ting: samling på Stjørdal! Under helga 12.-14. januar samla me både tillitsvalde og tilsette frå heile landet, til møte, kurs, og til mange gode samtalar om kor og musikk.

Etter å på torsdagkvelden den 11. ha tjuvstarta med førebuande møte i organisasjonen, byrja det store programmet på fredag føremiddag. I samarbeid med resten av Koralliansen vart det arrangert ein dirigeringskonferanse, der me hadde innlegg frå både høgare musikkutdanning, kulturskuler, kyrkje, og andre aktørar.

Rektor Peter Tornqust frå Noregs musikkhøgskule lyfte fram langtidsperspektivet på dirigentopplæring. Ein nyutdanna dirigent frå ei musikkutdanning i Noreg vil sannsynleg kunne vere yrkesaktiv i 50-60 år framover, samstundes plar ein seie at halveringstida for kunnskap berre er 5 år. Korleis kan ein møte denne utfordringa både i utdanninga og vidare i yrkeslivet? Tornquist presenterte både interessante spørsmål og innspel kring dette, som vart noko av eit tema for dagen. Frå høgare utdanning kom også Morten Wensberg frå Universitetet i Stavanger. Han presenterte deira satsing på digitale dirigentstudiar, noko som gav eit lærerikt døme på korleis det kan vere mogeleg å organisere dirigeringsutdanning på ulike nivå i framtida. Sidan dette så langt mest har vore retta mot orkesterdirigentar ynskte han også at kor-Norge no skulle ta del i diskusjonen om korleis dette bør leggjast opp for å høve morgondagens kordirigentar. Mellom andre interessante innlegg under dagen kan ein nemne både innspel frå kulturskulesektoren og Den norske kyrkja, om tilhøva for dirigenter i den typen av arbeidsplassar.

Rektor Peter Tornquist frå Noregs Musikkhøgskule held innlegg.

Eit svært spanande innlegg kom frå dirigent Dag Jansson, som fortalde om eit prosjekt der han freistar å kartleggje korleis kordirigent-Noreg faktisk ser ut. Kor mange dirigentar finst det? Kor mange kor dirigerer dei kvar? Kor gamle er dei – og kva type bakgrunn og utdanning har dei? Han presenterte nokre preliminære resultat, og for oss som var til stades var dette kunnskap som mange ynskte å få meir av. Å kunne arbeide med å styrke norske kordirigentar krev faktisk at ein veit kven og kvar dei er, så arbeidet til Jansson vil på den måten kunne gje eit utruleg viktig kunnskapsgrunnlag til debatten framover.

På ettermiddagen vart det ein sams diskusjon i salen om framtida til feltet, og mykje av samtalen bar preg av optimisme og samarbeidsvilje, noko me trur vil bli svært viktig for det arbeidet me må gjere vidare. Me var svært nøgde med utfallet av konferansen, og ser fram til fleire spanande møte med dei andre i Koralliansen.

På fredag ettemiddag byrja også dei ulike kursa for dirigentar på ulike nivå. 2018 gjennomførte me fire kurs, som vart arrangert av tre ulike organisasjonar. FONOKO heldt i nybyrjarkurset “Lær å dirigere på 1-2-3”, med instruktøren Bjørn Sigurd Skjelbred, Ung Kirkesang hadde kurset “Sangteknikk i barne- og ungdomskoret” med Randi Clausen Aarflot og Åshild Kyvik Bauge, og me Ung i Kor hadde kursa “Rytmisk musikk i ungdomskor” med systrene Anine Kruse Skatrud og Benedikte Kruse, og “Tegnsang” med Ellen Lundereng og Turid Skei. Eit breitt tilbod for alle som har lyst å lære seg meir om barne- og ungdomskorverksemd! Særskilt spanande var det å for fyrste gong ha kurs i teiknsong, som er eit pilotprosjekt, med ein morosam kombinasjon av song og gestikk. For oss var det også artig å sjå våre eigne UKO-studenter (Ung i Kors kurs i organisasjonsopplæring) få prøve seg fram og smake på dei ulike kursa!

Frå kurset “Sangteknikk i barne- og ungdomskoret”. Bilete frå Ung Kirkesang.

Som avslutting på kvelden var me alle saman på konsert! Anine og Benedikte er jo også ein del av den framståande vokalgruppa Pitsj, som dei hadde med seg opp til Stjørdal. I storsalen på Kimen kulturhus hadde dei så ein herleg konsert med både deira stilige arrangement av norske pop-klassikarar, og eigne vakre, nyskrivne songar. Dette var ein fin inspirasjon for oss alle som erinteresserte av vokalmusikk av ulike slag.

På laurdag heldt kursverksemda fram. Under tida hadde me regionssamlingar, styre, tilsette og sentralorganisasjonen. Me er alle saman svært motiverte for å ordne eit godt opplegg for barn og unge over heile landet i 2018! Under dagen fekk me også vitjing frå utlandet. Våre systerorganisasjonar UngiKör (Sverige) og Syng (Danmark) hadde sendt representantar, som heldt presentasjonar om deira ulike opplegg og aktivitetar. Her trur me at det finst mykje å vinne på godt utbytte av informasjon og samarbeidsvilje over grensene, og me både trur og vonar at me skal kunne finne på spanande ting saman i framtida. Finalen på laurdagkvelden var så festmiddag på hotellet, med talar, presentasjonar og ikkje minst korsong saman – det meiner me må høyre til på slike kveldar.

Vitjing frå vår danske systerorganisasjon Syng.

Sundag var avsluttingsdag for helga, og etter ein siste sams lunsj på hotellet for me alle i kvar si retning, med ny kunnskap og inspirasjon for nok eit godt korår. Om det blir samlingshelg i Stjørdal også neste år, lurer du kanskje på no? Sjølvsagt! 11.-13. januar 2019 er allereie sett av til fleire møte, kurs, og interessant og hyggjeleg opplegg for dirigentar på ulike nivå. Du kan berre setje av dagane, for kva skulle du elles finne på den helga i januar?

Greier du ikkje heilt å halde deg eit heilt år? I så fall vil me også allereie no tipse om at vår samarbeidsorganisasjon FONOKO arrangerer ein nordisk dirigentkonferanse i Trondheim 5.-7. oktober 2018, med konsertar, kortkurs og spanande arbeidsverkstader. Dette kan alle kor- og dirigeringsinteresserte berre glede seg til.

Med dette vil me takke alle samarbeidspartnarar, hotell og Kimen kulturhus for ei flott helg – me ser dykk neste år!

 

Gler du deg òg til neste år?

LEDIGE STILLINGER HOS UNG I KOR SENTRALT OG SØRØST / OSLO

Ung i Kor lyser ut to stillinger i vårt sentralledd, samt en stilling delt mellom våre regionkontor i Oslo og SørØst. Alle stillingene har søknadsfrist 20.12.2017.

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor har som motto ”Unge stemmer skal høres” og skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom

•    å fremme musikalsk utvikling
•    å gi hjelp og støtte til medlemmene
•    å drive opplæring i demokratisk arbeid

Informasjonskonsulentens ansvar er å jobbe med kommunikasjon for Ung i Kor, både innad til organisasjonens medlemmer, samt til omverden.

Ung i Kor sentralt: Informasjonskonsulent i 50%

Om stillingen
Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
–    nyhetsbrev og kommunikasjon til medlemmene
–    markedsføring av organisasjonen og dens aktiviteter
–    utforming av ny hjemmeside, samt arbeid med blogg og sosiale medier
–    dokumentasjon av aktiviteter, inkl. enkel foto- og videoredigering
–    noe arbeid med skriv til søknadsinstanser og politikere

Vi ønsker søkere med erfaring innen kommunikasjonsarbeid, inkludert arbeid i Adobe Indesign, Photoshop, Premiere Pro eller Final cut. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert  kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet, også helger, må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Ung i Kor sentralt: Organisasjonskonsulent i 60%

Om stillingen
Organisasjonskonsulentens ansvar er å bistå daglig leder i den daglige driften av organisasjonen i oppgaver som omhandler:
–    søknad og rapportering på driftsordninger og prosjekter
–    organisasjonsutvikling
–    økonomiarbeid
–    medlemskontakt
–    ansvar for medlemsregister

Vi ønsker søkere med høyere utdanning som har organisasjonsfaglig kompetanse og erfaring innenfor økonomiarbeid. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 60%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 97 82 46 87 eller victoria@ungikor.no

Søknadsfrist 20. desember 2017

Søknad + CV sendes elektronisk til victoria@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor
Pb 4739
0506 Oslo

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst lyser ut stilling som musikkonsulent i 50%

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst er regionledd i Ung i Kor, med ca. 160 medlemskor og 6 000 medlemmer. Vi jobber aktivt for å skape gode sang og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdommer, uansett politisk overbevisning, religion, kjønn, funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs og seminarer, sangertreff og konserter.

Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner. Stillingen er fordelt med 30% i Ung i Kor Oslo og 20% i Ung i Kor SørØst.

Om stillingen
Som musikkonsulent vil du jobbe sammen med daglig leder i Ung i Kor Oslo om å utvikle musikkfaglige kursopplegg, planlegge og gjennomfør årlige arrangement samt å følge opp og veilede medlemskor.

Vi ønsker søkere med høyere musikkutdanning. Det er en fordel å ha korfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse: februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Søknadsfrist: 20. desember

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Oslo Veronica Stokkmo på 93405316 eller oslo@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til oslo@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor Oslo v/ Veronica Stokkmo
Pb 4774
0506 Oslo

4 millioner til Ung i Kor

PRESSEMELDING: Dextra Musicas program for unge utøvere 2018-2020 har vedtatt å bevilge kr 4 050 000 til Ung i Kor.

Støtten vil bli benyttet til å forsterke våre satsinger på talentutvikling blant ungdom. Det omhandler fortrinnsvis Norges Ungdomskor, regionale Sommersanguker og dirigentsatsingen i organisasjonen.

– Dextra Musica er en engasjert og involvert samarbeidspartner som deler våre ambisjoner for feltet. Det er gledelig at Dextra vil gi flere barn og unge – i hele Norge – mulighet til å ta del i satsinger vi har hatt i mange år, sier daglig leder i Ung i Kor, Victoria Liedbergius.

 

– Jeg tror at det kan vokse fram mange barnekor hvis flere som meg fikk støtte

 – Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på.  La det bli like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen, skriver Vibeke Ulstad Akersveen i dette blogginnlegget. Hun har deltatt på dirigentkurs i Stjørdal, og gjennom Koralliansens modulprogram. Akersveen mottok Støtte til musikkopplæring fra Ung i Kor for å delta på kursene.

Vibeke Akersveen. Foto: Studio Prud//Camilla Moe Rødven

Som en slags førtiårskrise forsto jeg at jeg ville bli dirigent. Det var muligens litt seint, siden jeg aldri hadde hoppet på muligheten til å ta noe som helst av musikkutdanning. Da jeg skulle søke på videregående skole trodde jeg at jeg ikke var flink eller musikalsk nok til å prøve meg på musikklinja, til tross for at jeg hadde sunget i kor og spilt piano i mange år. Da jeg i neste runde skulle velge yrke, var jeg i alle fall ikke flink nok eller kunne nok, og gikk heller for et trygt og greit valg om å bli lærer. Ikke i musikk, selvsagt.  Da jeg nærmet meg førti forsto jeg at jeg hele livet hadde sett for meg at jeg som voksen skulle dirigere barnekor.  Det slo meg at det var akkurat nå jeg var voksen, barna mine var glad i å synge og det var nå at det var aktuelt for dem å synge i barnekor.  Samtidig kjente jeg på lysten til å gjøre noe annet og jeg vurderte et karriereskift. Kall det flaks eller uflaks; det var heller ingen kor for barna i nærmiljøet.  Da ble det plutselig jeg som startet et barnekor.  Det var vel akkurat på dette tidspunktet det var på tide å gjøre noe med tanken som tydeligvis hadde ligget i bakhodet i alle år.

Selv om jeg kjente en voldsom entusiasme og iver etter å komme i gang, var det også litt skummelt. Jeg kontaktet derfor kjentfolk i Norges Korforbund og ei venninne med erfaring fra musikkgrupper for barn. Dette var verdifullt, for jeg fikk tips om alt fra øvelsens lengde, oppstart/avslutning og flere velegnede sanger/aktiviteter. Jeg fikk også mye støtte og den nødvendige troen på at jeg kunne få det til.

Noen uker etter oppstart hadde vi 17 fem- og seksåringer i koret. En av de ansatte i barnehagen til dattera ble med som frivillig. Dette var en gavepakke for meg og koret. Etter hvert ble det også med et par foreldre på øvelsene, for å hjelpe til med barna, men også to fedre som spilte gitar.

Det var fantastisk herlig å få de entusiastiske skolestarterne til å synge sammen og bevege seg til musikken! Det føltes godt å glede seg sammen over sang og bevegelse, og hovedmålet mitt var at det skulle være artig å synge sammen. Det viste seg også at det var en ypperlig alder til å starte i kor! Ungene og foreldrene var fornøyde. Selv om det hele fungerte godt, hadde jeg behov for mer kunnskap. Jeg ønsket å kunne flere spennende sanger med bevegelse, vite når man kunne begynne å synge tostemt/kanons, hvor vanskelige sangene kunne være med tanke på tekst, melodi og lengde osv. Hvor kunne jeg få denne kompetansen?

Mitt første kurs ble Ung i Kor sin årlige januarhelg på Stjørdal. Der fikk jeg lære om barnekormetodikk og barnekorstemmen. Midt i blinken for meg! Året etter var det rytmisk musikk i barne-og ungdomskor som var temaet på samme helg. Det var også helt innenfor mitt utviklingsområde, og ei helg med fantastisk fin sang og lærdom. Innimellom fikk jeg muligheten til å delta på et inspirerende Kor arti’-kurs, og omsider kom det en gavepakke dalende i form av Koralliansens modulkurs. Hurra! Med nybegynnerkurset i sekken fra noen år tilbake, kunne jeg gå i gang med modul 2, som betød tre samlinger med viktig og nyttig kunnskap om dirigering og korledelse. I skrivende stund er jeg, i en alder av 41 år, endelig i gang med å studere musikk! Jeg tar studiet «Rytmisk korledelse» som gir 30 studiepoeng. Etter dette året har jeg forhåpentligvis enda bredere kompetanse i å lede kor.

Dette er en lang fortelling om hvordan veien fram mot mer kompetanse har artet seg for min del. Dessverre er jeg redd for at det er altfor få slike fortellinger rundt om i landet. Det koster mye tid og også penger å finne mulighetene for opplæring til den som starter som mer eller mindre amatør på dirigentfeltet. Heldigvis har det i løpet av de siste årene blitt noen flere tilbud, men er det nok? Jeg har undret meg over at det finnes såpass få og ofte veldig små barnekor rundt omkring. Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på. Er det like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen? Hvem er ansvarlig for å legge til rette for oppstart av flere kortilbud? Hva gjør Ung i Kor for å sikre rekruttering? Barneidretten har en lang tradisjon for at foreldre stiller som frivillige trenere de første årene. Kan barnekor organiseres som f.eks. håndball, hvor foreldre stiller som instruktører? I så fall må det på plass et system for opplæring. Til sammenligning ligger det innenfor Håndballforbundet ferdige kursrekker som favner barnetrenere opp til elitetrenere. Dette gir trygghet, kunnskap, en større verktøykasse, tips og inspirasjon. Jeg tror at det kan vokse fram mange barnekor hvis flere som meg fikk støtte, kursing og et apparat i ryggen. Idrettslag er slike støtteapparat, hvor det allerede finnes vedtekter, organisasjonsnummer, rutiner for betaling av kontingent osv. Kan kororganisasjonene bli et slikt apparat, slik at hver lokale initiativtaker, korentusiast, forelder eller dirigent in-spe slipper å finne ut av alle disse praktiske tingene selv? Er det kanskje på tide med samarbeid mellom Ung i Kor og de kommunale kulturskolene?

I freidighetens navn tillater jeg meg å formulerer et mål for videre utvikling innen barne-og ungdomskorfeltet; Det er på de fleste steder enkelt å finne et lokalt fotball- eller håndballag å spille på.  La det bli like enkelt å finne et lokalt barne-/ungdomskor for unge som har lyst til å synge sammen. Det er for optimistisk å vente på at førtiårskrisen skal ramme mange korentusiaster på samme måte.

1 2 3 10