Barnestemmen – noen metodiske tips

Universitetslektor og sangpedagog Kari Olene Rønnes har valgt å donere en lengre artikkel til Ung i Kor, til glede for barne- og ungdomskordirigenter i hele Norge. Rønnes har praktisert som sangpedagog, kordirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984. I flere år var Rønnes tillitsvalgt blant annet i Norsk Musikkråd og Ung i Kor (den gangen Norges barne-og ungdomskorforbund).

Videre var Oma Rønnes president i 10 år i den nordiske organisasjonen for barne- og ungdomskor, Norbusang. I dag underviser Rønnes i pedagogikk, kunstfagdidaktikk, vokaldidaktikk og pedagogisk veiledning ved Institiutt for musikk og dans ved Universitet i Stavanger.

I artikkelen “Barnestemmen – Noen metodiske tips” gir Rønnes grundige og detaljerte råd om kor- og sangundervisning for barn i ulike aldre. Les innledningen under, og last ned hele artikkelen som .pdf (6 sider) her.!

Barnestemmen – noen metodiske tips

Kari Olene Oma Rønnes
Sangpedagog/universitetslektor ved Universitetet i Stavanger

Når vi jobber med barn og sang er det viktig å tenke over undervisningens muligheter og begrensninger. Dette dokumentet er en generell betraktning av hva det enkelte barn mestrer ved de ulike alderstrinn. Det er store forskjeller og vil være preget barnets arv, miljø og stimulans. Ut ifra min egen erfaring som sangpedagog for og med barn, velger jeg her å gi noen vurderinger av innholdet i undervisningen, i forhold til barnets alder. I prinsippet skiller ikke barnestemmen seg fra den voksnes stemme. Den er bygget på samme måte, er i stadig utvikling og den er et dynamisk medium.

Jeg håper denne teksten kan være en hjelp i prosessen for valg av metode, øvelser og repertoar. Det kan være avgjørende for å lykkes i dette spennende, men også utfordrende arbeidet. Jeg ønsker en undervisning der det sangtekniske arbeid i barneårene går via lek, det spontane og hvor det skapende bør være en sentral innfallsport. Og ikke minst ønsker jeg at barna får lytte til sang, der pedagogens stemme fungerer som et forbilde og vekker barnets interesse, lyst og nysgjerrighet til selv å synge, i og med at barna er mestere i det å imitere.

Aktuelle problemstillinger og spørsmål vi bør tenke igjennom når vi former sangundervisningen:

  • Hvilke tekster og melodier appellerer til barnet?
  • Mulighet og mottakelighet for vokal instruksjon
  • Mulighet og mottakelighet for musikalsk nyansering og uttrykk, som f. eks dynamikk, frasering, pust og artikulasjon
  • Mulighet og mottakelighet for flerstemt sang
  • Valg av språk, rytme, toneomfang, toneart, register

Last ned hele artikkelen her (.pdf)!

 

Comments are closed.