Vil koret ditt kunne kopiere notar?

Då kanskje ein Kopinor-avtale er noko for deg! Gjennom å ha avtale med Kopinor, får koret mellom anna lov til å lage arbeidskopiar til internt bruk,, og kopiere utdrag ur større notesamlingar. Då treng du heller ikkje å sjølv ta kontakt med den einskilde opphavaren.

No er det mogeleg å inngå ein mønsteravtale med Kopinor gjennom Ung i Kor, for alle våre medlemmar. Avtalen kostar ein fast sum per år, som vil vere på om lag 173,81kr per kor, i tillegg til 31,42kr per syngjande medlem (inkludert dirigent). Her kan du sjå noko av det avtalen gjev lov til:

Arbeidskopier

  • Det kan fremstilles arbeidskopier fra korets originalnoter til intern bruk i koret. Koret må ha kjøpt originalnoter til samtlige medlemmer i koret.
  • Dersom originalnoter ikke lenger er tilgjengelig i handelen, kan det likevel fremstilles kopier til korets medlemmer i medhold av denne avtalen. Det forutsettes at koret har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes, f.eks ved å kontakte forlaget som har utgitt noten.
  • Det kan også utleveres arbeidskopier av noter til enkeltutøvere i forbindelse med solistoppdrag, prøvesang o.l.. Disse notene skal destrueres når aktiviteten er avsluttet.

Annen kopiering

  • Fra enkeltnoter og notesamlinger for andre besetninger enn kor, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.
  • Fra notesamlinger arrangert for kor på mer enn 16 sider, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon, forutsatt at det aktuelle musikkverket ikke er tilgjengelig i handelen som særtrykk. Fra enkeltnoter for kor og notesamlinger for kor på 16 sider eller mindre, kan det bare kopieres etter bestemmelsene om arbeidskopier nevnt ovenfor.

Arkivering

  • Koret kan lagre kopier av egne originalnoter i eget arkiv, også digitalt. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopiene fjernes fra korets arkiv.

Informasjonen er henta frå Kopinor sine sider: https://www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtaler-for-kor-og-sangerorganisasjoner

 

Er du interessert av ein avtale? Fyll ut interessemeldingsskjemaet her, så tek me kontakt! Har du spørsmål, kan du sende dei til daniel@ungikor.no.

 

 

Tono – difor treng norske tonesetjarar deg!

Kvifor er det så mykje snakk om TONO? Kva er eigentleg TONO? Påverkar dette her med TONO meg i det heile, og er det no verkeleg så viktig med desse rapportane?

Her kjem ein liten blogg frå Ung i Kor, der me freistar å svare på nokre av dei vanlegaste spørsmåla om TONO.

Kva gjer TONO?

TONO er eit slags samvirkelag, som er eigd og blir drive av norske tonesetjarar. Saman driv dei eit selskap som har som oppgåve å ta vare på rettane til norske opphavarar. I praksis tyder det at dei ser til at dei får godtgjersle når nokon framfører musikken dei har skrive.

Norsk og internasjonal opphavsrettslov gjev skaparane einerett på framføring av verka deira. For å gjere det mindre komplisert å finne rett person å søkje om løyve til framføring, har dei samordna dette, slik at all kontakt går gjennom TONO. Altså treng ingen å søkje opp kvar einskild opphavar. Sidan TONO også har eit utstrekt samarbeid med internasjonale systerorganisasjonar, gjer det å ha avtale med TONO, at du lovleg kan framføre musikk frå så å seie heile verda.

Korleis får me rett til å framføre denne musikken?

For å få rett til framføring treng du ein avtale med TONO. Korleis avtalen ser ut, er ikkje kopla til mengda musikk du framfører. Ein kan sjå det litt som ein avtale på Spotify eller Netflix, ein betaler ein fast sum, og så kan ein sjølv velje om ein vil bruke abonnementet ein time i månaden, eller femti timar i veka. Har de tilgang til TONO-katalogen, kan de velje å syngje så mykje eller lite som de berre vil!

Dette høyrest dyrt ut. Er det dyrt?

Nei. Faktum er at du allereie har hatt TONO-avtale i kvart minutt du har vore medlem i Ung i Kor. Me på Ung i Kor betaler denne avtalen for dykk, gjennom medlemsavgiften i Ung i Kor.

Det er sjølvsagt mogeleg å ikkje vere medlem i Ung i Kor, og ordne TONO-avtalen separat. Til samanlikning kostar det i så fall ein prosentdel av billettinntektene for kvar konsert. Denne delen varierer. Ein konsert med 10.000 i billettinntekt kostar i så fall 10% av inntektene, medan ein konsert med 75.000 i billettinntekt berre kostar 4% av inntektene. Prisen kan også bli påverka av kor mange tilhøyrarar som kjem. Me meiner altså at det er ein svært gunstig avtale ein får gjennom å vere med i Ung i Kor!

Det er også ein annan skilnad på å vere medlem og ikkje. Gjennom Ung i Kor kan de syngje fyrst, og rapportere etterpå. Om de ikkje har den sentrale avtalen gjennom Ung i Kor, må de rapportere på førehand.

Er det noko me må gjere for å oppfylle avtalen?

Ja, det er det! Som medlemmar i Ung i Kor treng de ikkje å betale noko, men det er like fullt avgjerande at koret oppfyller plikten sin, nemleg å rapportere. Gjennom å sende inn ei liste over kva musikk som har vorte framført, ser koret til at pengane går vidare til rett opphavar. Å få eit rettvist tal på kor mange gonger ulike songar har vorte framførte, er nemleg den einaste måten me kan sjå til at norske (og utanlandske) tonesetjarar får pengane dei har rett på.

Å rapportere er faktisk ganske lett. Du finn fram til eit skjema som heiter Musikkrapport (Last ned skjema for rapportering) på heimesidene til TONO, fyller i, sender inn – og vipps er det klart! Hugs berre at rapporteringa skal gjennomførast same kalenderår som konserten vart gjennomført.

I dag er det for få av medlemskora til Ung i Kor som rapporterer godt nok, noko som tyder at norske tonesetjarar som skriv for barnekor faktisk ikkje får den økonomiske godtgjersla dei fortener. Kan du hjelpe oss?

 

“Eg har jo så gjerne lyst å dele det eg kan!” – Andreas Hellesøy er Årets dirigentspire

I 2018 vedtok styret i Ung i Kor å innstifte prisen Årets dirigentspire. Målet er å oppmuntre unge songarar med interesse for dirigering, til å vilje utvikle seg som dirigentar og arbeide med korleiing. Prisen går til ein kandidat under 26 år, som ikkje treng å ha formell dirigeringsutdanning frå før, men likevel på ulike måtar har engasjert seg ekstra i korets musikalske arbeid.

Under dirigentsamlinga i Stjørdal annonserte me den fyrste vinnaren av prisen, som er Andreas Hellesøy frå Defrost Youth Choir. Me møtte Andreas i Stjørdal, der han var med som deltakar.

Defrost Youth Choir. Bilete: Defrost Youth Choir

Gratulerer til å vere den fyrste vinnaren av Årets dirigentspire!

– Jo, takk! Det er jo litt gjevt, seier ein audmjuk prisvinnar. Sjølv om eg fyrst var litt forundra. Noreg er jo større enn berre meg.

Defrost Youth Choir frå Hamar er mellom dei mest vidgjetne ungdomskora i landet. Dei siste åra har koret særleg vist seg fram som ein flott representant for norsk kortradisjon i utlandet. I 2018 fekk dei mellom anna gullmedalje i to klassar på World Choir Games i Sør-Afrika. Dirigent er Thomas Caplin. I koret fungerer Andreas som hjelpedirigent, som bistår Caplin på både øvingar og konsertar.

Kan du seie litt om kva slags rolle du har i koret?

– Dirigenten vår gjev mykje rom for at me skal kunne hjelpe kvarandre. Så har eg også fått ei rolle der Thomas involverer meg i spørsmål rundt både repertoar og opptaksprøve, så eg kjenner at eg får lov til å vere veldig delaktig i ulike delar av verksemda, fortel han.

Likevel, meiner han, er den sosiale rolla er minst like viktig.

– Eg har jo også ei rolle som ein av dei eldre i koret, og det legg jo ein del føringar om at du skal vere ein god rollemodell. Særleg for dei yngste, som jo skal ta over min plass ein gong.

Andreas byrja som trompetist i korps, men innsåg fort at det var gitar han hadde lyst å spele. Han fekk fort stor interesse for å bli flink, og hadde særskilt ei bratt læringskurve på vidaregåande. – Den tida var fin, smiler han

Andreas Hellesøy

Han hadde sitt fyrste møte med kor då han song i barnekor, og har gjennom åra sunge i både Tensing, skulekoret på vidaregåande og i vokalgruppe på Toneheim, før han byrja i Defrost.

Dei som nominerte deg la mellom anna vekt på at du bidro positivt til koret “musikalske og menneskelege utvikling”. Kan du fortelje litt om det?

– Det handlar litt om det med å gje kvarandre sjølvtillit, seier Andreas. Me deler mykje i koret, og er flinke til å oppmuntre kvarandre. Det er noko eg sjølv freistar å gjere aktivt, å sjå dei andre songarane, og setje pris på deira nærvære.

Er dette ei særskild oppgåve du har, eller er det tradisjon i koret?

– Det er jo ein tradisjon me har i koret. Men som styremedlem og hjelpedirigent kjenner eg at eg må vere med på å aktivt byggje det opp. Det kjem ikkje av seg sjølv, seier han.

Andreas meiner at det aspektet er minst like avgjerande som det musikalske, når koret skal opptre på konsert eller tevling.

– Me er sjukt flinke til å syngje – men det ein ser på scena er dei menneska me er.

I prisen inngår at Ung i Kor dekker reise og opphald til eit dirigentkurs på høveleg nivå for kandidaten – så i år var me så heldige at me hadde Andreas med som deltakar på eit kurs i Stjørdal. Han fortel entusiastisk om ein inspirerande kursleiar (Andreas gjekk på kurset til Grete Helle Rasmussen) og kunnskapsrike kollegaer.

Tilbake i kvardagen studerer Andreas til å bli faglærar i musikk, og han er tydeleg med at han har lyst til å undervise.

Dette med dirigering, då, er det noko du har lyst til å drive med?

– Ja! Eg kjem jo til å dirigere i livet mitt. Det å kunne lære musikk er ei svært verdifull evne, og det å få lære bort er veldig gjevande for meg. Eg har jo så gjerne lyst å dele det eg kan!

Me på Ung i Kor gratulerer Andreas Hellesøy frå Defrost Youth Choir, den fyrste vinnaren av Årets dirigentspire.

 

“Dei må kunne stole på at det du gjer er bra” – Intervju med Anna Jelstad

Anna Jelstad med Láhko Voices. Foto: Láhko Voices

 

I helga som gjekk vart ei overraska Anna Jelstad utnemnd til Årets barnekordirigent 2018 av Ung i Kor, under den tradisjonelle dirigentsamlinga i Stjørdal. Jelstad er dirigent for Láhko Voices frå Gildeskål i Nordland, som ho sjølv grunnla i 2014. Vi møtte ho dagen etter annonseringa av prisen, mellom kursavslutning og heimreise.

Korleis kjennest det å bli Årets barnekordirigent 2018?

– Det er heilt overveldande! Det kjennest fantastisk å bli sett, og få anerkjenning for det me gjer. Me vonar jo at det kan bidra med å skape interesse for det me driv med, og for den kvaliteten me vil stå for.

Fyrste gongen Jelstad freista å starte kor i Gildeskål var for 20 år sidan, men då varte det berre nokre få år. Fyrst i 2014 låg allting til rette for å prøve på ny. Då, som no, arbeidde ho som musikklærar, med mange flinke barn i kullet.

– Eg ville at dei skulle kunne få gå vidare og få lov til å dyrke songen som instrument, fortel Jelstad. Då var det på tide å starte eit kor.

Anna Jelstad saman med Victoria Liedbergius, dagleg leiar i Ung i Kor, Anne Karin Sundal-Ask, dirigent i Det norske jentekor, og Kine Oldervik, styreleiar i Láhko Voices. I bakgrunnen står Hovedkoret frå Det norske jentekor, som også song under utdelinga. Foto: Nils Hidle

I nomineringa blir det lyft fram det du og koret tilfører til samfunnet Gildeskål. Korleis er det å drive kor på Gildeskål?

– Det er gjevande. Og utfordrande! Det handlar om å skape noko som tyder noko for folk, og noko som er bra. Foreldre må kunne stole på deg, og dei må ha tillit til at det du driv med er bra, slik at dei tør å sende barna sine dit, seier ho.

Er det noko som stikk seg ut med Láhko Voices, så er det kanskje reiseaktiviteten. Sidan 2014 har koret vore tre gonger på den internasjonale Coralua-festivalen i Trondheim, ein gong på festival i England, ei vitjing i Russland saman med kommunen, og no sist ei kortevling i Tsjekkia – om ein ikkje reknar lokale utflukter. Det er ikkje lite på fem år.

I arbeidet med Láhko voices har de jo valt å dra på mange turar og festivalar i inn- og utland. Kvifor har de valt å prioritere den typen av prosjekt?

– Det er noko me gjer for å trigge songarane, som ein gulrot for å halde motivasjonen oppe gjennom alle øvingane, seier Jelstad. Men det å dra på tur handlar også om å oppleve ting saman, og om å byggje fellesskap både i og utanfor songen. Me skal vere som ein familie!

Ho fortel at ein av dei siste pusselbitane som fall på plass før ho grunnla Láhko Voices faktisk var eit dirigentkurs i Stjørdal i januar 2014, så på den måten var det ein sirkel som vart slutta når ho vart annonsert som Årets barnekordirigent på den same staden. I vår feirer altså eit ungt, men svært aktivt kor 5-årsjubileum på heimebane. Då vil Ung i Kor vere til stades for å overlevere sjølve prisen – ein spesiell skulptur i form av ein stemmegaffel, og 25.000 kroner.

På dei fem åra du har halde på har du greidd å byggje opp noko ganske spesielt. Kva råd vil du gje til andre i same situasjon, som har lyst til å få til noko tilsvarande der dei bur?

Anna lyfter fram vekta av å finne gode støttespelarar. -Du kan ikkje vere åleine når du driv med dette, seier ho og smiler. Ho har mange gode ord om både styret i koret og andre lokale hjelparar, som har vore med på vegen. Men kanskje aller viktigast, seier ho:

– Du må ha trua på deg sjølv, og tore å tru på at den måten du gjer ting på er den rette måten. For dei humpane i vegen, dei kjem!

 

Ledig stilling som regionskonsulent i Ung i Kor Midt

Ung i Kor Midt søker nå en ny regionskonsulent i 30% stilling, med med mulighet til utvidelse. Tiltredelse snarest.

Her kan du lese annonsen – http://www.ballade.no/jobb/1212

Utdrag fra stillingsannonsen:

Ung i Kor Midt er regionledd av Ung i Kor, med ca. 50 medlemskor og 2000 medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ung i Kor Midt er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.

Som regionkonsulent for Ung i Kor Midt har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle arrangementer og prosjekter for våre medlemmer. Du har et stort ansvar, men også stor tillit. Du vil ha betydelig påvirkningskraft på organisasjonen, og dine arbeidsoppgaver.

Hele stillingsutlysningen kan du lese på ballade.no:

http://www.ballade.no/jobb/1212